PARODOS AMERIKOJE 1960-1964 M.

-    J. Bagdono kūrinių parodos (1960-1964): Filadelfijoje, Los Andžele, Klivlande, Bostone, Čikagoje, San Luise, Detroite. Parodos ruoštos, kai dailininkas gyveno Vašingtone.
2.    Juozo Bagdono tapybos paroda : [lankstinukas-kvietimas į parodą Baltimorėje].
Paroda Baltimorėje, 1960 m.
3.    J. Bagdono pirmoji personalinė paroda JAV, Baltimorėje, 1960 m. [Nuotr.].
4.    Paroda Baltimorėje, 1960 m. Šiuo metu šis paveikslas yra Kaune, parduotas M. K. Čiurlionio meno muziejui. [Nuotr.].
5.    Į parodą Baltimorėje atvykę lietuviai iš Los Andželo. [Nuotr.].
6.    Juozas Bagdonas su A. Skiriaus šeima iš Los Andželo savo parodoje, Baltimorėje 1960 m. [Nuotr.].
Paroda Filadelfijoje, 1961 m.
7.    J. Bagdono paroda Filadelfijoje, 1961 m. rugpjūčio mėn. [Nuotr.].
8.    J. Bagdono paroda Filadelfijoje, 1961 m. rugpjūčio mėn. Iš. k. į d.: J. Bagdonas, J. Stikliorius, dail. A. Smailytė, inž. V. Ardys ir A. Klemas. [Nuotr.].
9.    Paroda Filadelfijoje. Iš k. į d.: J. Stikliorius, Maciūnas, A. Ardys. [Nuotr.].
10.    J. Bagdono paroda Filadelfijoje. Jos lankymas. [Nuotr.].
11.    J. Bagdono personalinėje parodoje Filadelfijoje. [Nuotr.].
12.    Bradūnas K. Ar būtų racionalu tapyti  kitaip?  : [straipsnis apie J. Bagdono parodą] // Draugas. – 1961, rugp. 26.
13.    Bradūnas K. Ar būtų racionalu tapyti  kitaip?  : [straipsnio apie J. Bagdono parodą tęs.] // Draugas. – 1961, rugp. 26.
14.    Juozo Bagdono tapybos paroda : [lankstinukas – kvietimas].
15.    [Jurkus P.] Juozo Bagdono meno paroda Filadelfijoje : [straipsnis] // Dirva. – 1961, rugs. 13.
16.    [Jurkus P.] Juozo Bagdono meno paroda Filadelfijoje : [straipsnio tęs.] // Dirva. – 1961, rugs. 13.
17.    [Jurkus P.] Juozo Bagdono meno paroda Filadelfijoje : [straipsnio tęs.] // Dirva. – 1961, rugs. 13.
18.    Paroda Filadelfijoje, Vincas Gruzdys. [Nuotr.].
19.    Paroda Filadelfijoje. [Nuotr.].
20.    Paroda Filadelfijoje. [Nuotr.].


Paroda Los Andžele, 1962 m.
21.    Dail.  Juozas Bagdonas. [Nuotr. iš žurnalo, šaltinis neaiškus].
22.    Juozo Bagdono dailės paroda : [kvietimas su dail. Juozo Bagdono nuotr.].
23.    [Nuotrauka laikraštyje. Nuotr. L. Kančausko.] // Dirva. – 1962 m. bal. 2. – P. 6.
24.    Spalvos ir linijos : [straipsnis apie J. Bagdono parodą] // Lietuvių dienos. – 1962, kovas.
25.    Spalvos ir linijos : [straipsnio apie J. Bagdono parodą tęs.] // Lietuvių dienos. – 1962, kovas.
26.    Juozo Bagdono dailės paroda Los Andžele : [straipsnis] // Draugas. – 1962, bal. 14.
27.    Los Andžele, Kalif. Dail J. Bagdono paroda : [straipsnis] // Draugas. – 1962, bal. 3.


Paroda Klivlande, 1962 m.
28.    Juozas Bagdonas : [lankstinukas].
29.    Juozas Bagdonas : [lankstinukas].
30.    Juozo Bagdono abstraktinių kūrinių paroda Klivlande : [straipsnis iš laikraščio, šaltinis neaiškus].
31.    Dailininkas Juozas Bagdonas : [iškarpa iš laikraščio su nuotr., šaltinis neaiškus].
32.    Klivlande ir apylinkėse : [straipsnio iškarpa] // Dirva, –  1962, geg. 16.
34.    Clevelande ir apylinkėse : [paminėta buvusi dail. J. Bagdono paroda Klivlande su nuotr.] // Dirva. – 1962, geg. 23.
35.    Juozo Bagdono abstraktinių kūrinių paroda Clevelande : [straipsnis laikraštyje su J. Bagdono nuotrauka. Šaltinis nenurodytas].
37.    Juozo Bagdono paroda Clevelande: [straipsnis] // Dirva. – (b. m.) Nr. 56 – 5.
38.    Dail. Juozo Bagdono paroda. [Nuotr. iš laikraščio] // Draugas, – 1962, birž. 1.


Paroda Toronte, 1962 m.
39.    Dail. J. Bagdono darbų parodos atidarymas. [Nuotr. iš laikraščio] // Tėviškės Žiburiai. -1962 rugpj. 2.
40.    Juozo Bagdono parodos atidarymas Toronte,  1962.VII.26. Iš kairės: J. Bagdonas, T. Valius ir A. Rinkūnas. [Nuotr. iškarpa iš laikraščio] // Draugas, - 1962. rugpj. 11.
41.    Juozas Bagdonas : [lankstinukas].
42.    Dail. Juozo Bagdono darbų paroda Toronte : [straipsnis su nuotrauka] // Draugas, – 1962  rugp. 4 .
43.    J. Bagdono parodos atidarymas Toronte, 1962 m. liep. 26 d. [Nuotr.].
44.    J. Bagdono paroda Toronte, 1962 m. [Nuotr.].
45.    J. Bagdono paroda Toronte, 1962 m. [Nuotr.].
46.    J. Bagdonas  Toronte, prie savo parodos, 1962 m. [Nuotr.].
47.    J. Bagdonas kalba savo personalinės parodos Toronte atidaryme, 1962 m. [Nuotr.].
48.    Parodos Toronte atidaryme kalba Kanados lietuvių bendruomenės pirmininkas J. Žmuidzinas. [Nuotr.].
49.    Toronte J. Bagdono parodos lankytojai, 1962 m. [Nuotr.].
50.    J. Bagdono parodos atidarymas Toronte, 1962 m. liep. 26 d. [Nuotr.].
51.    J. Bagdono paroda Toronte, 1962 m. [Nuotr.].
52.    J. Bagdono paroda Toronte, 1962 m. [Nuotr.].
53.    J. Bagdono paroda Toronte, 1962 m. Iš k. į d. dailininkė Chalina Naruševičiūtė Žmuidzinienė, J. Bagdonas, solistė J. Liustikaitė ir dr. Žmuidzinas. [Nuotr.].
54.    J. Bagdono paroda Toronte, 1962 m. Antra iš kairės p. Žmuidzinienė [Nuotr.].
55.    J. Bagdono parodoje iš dešinės Telesforas Valius. [Nuotr.].
56.    J. Bagdono parodos atidarymas Toronte, 1962 m. liep. 26 d. [Nuotr.].
57.    J. Bagdono paroda Toronte, 1962 m. [Nuotr.].
58.    Toronte J. Bagdono parodos lankytojai, 1962 m. [Nuotr.].
59.    J. Bagdono paroda Toronte, 1962 m. Pirmas iš kairės stovi konsulas dr. J. Žmuidzinas. [Nuotr.].
60.     Toronte J. Bagdono parodos atidarymas, 1962 m. [Nuotr.].
61.    J. Bagdono parodoje iš dešinės Telesforas Valius. [Nuotr.].
62.    J. Bagdono paroda Toronte, 1962 m. Pirma iš kairės p. Žmuidzinienė. [Nuotr.].
63.    J. Bagdono parodoje Toronte Kulikauskas su žmona. [Nuotr.].
64.    J. Bagdono paroda Toronte, 1962 m. [Nuotr.].
65.    J. Bagdono paroda Toronte, 1962 m. [Nuotr.].
66.    J. Bagdono paroda Toronte, 1962 m. [Nuotr.].
67.    J. Bagdono paroda Toronte, 1962 m. [Nuotr.].
68.    J. Bagdono paroda Toronte, 1962 m. [Nuotr.].
69.    J. Bagdono paroda Toronte, 1962 m. [Nuotr.].
70.    Meno parodų aprašymai ir iliustracijos : [straipsnis apie J. Bagdono parodą] // Dirva. – 1962, rugs. 5. – P. 3.


Paroda Bostone, 1962 m.
71.    Bostono žinios : [straipsnis apie dail. Juozo Bagdono parodą] // Darbininkas. – 1962, rugp. 28.
72.    Dailininkas J. Bagdonas kalba savo personalinės parodos Bostone atidarymo metu. [Nuotr.].
73.    J. Bagdonas apie abstraktųjį meną : [straipsnis apie J. Bagdono meną] // Vietinės žinios. – 1962, rugp. 29.
74.    J. Bagdonas apie abstraktųjį meną : [straipsnis apie J. Bagdono meną] // Vietinės žinios. – 1962, rugp. 29.
75.    Juozas Bagdonas [lankstinukas su trumpa J. Bagdono biografija].
76.    Juozas Bagdonas [lankstinukas su trumpa J. Bagdono biografija, tęs.].
77.    IX Kanados lietuvių diena Windsore : [straipsnis  apie J. Bagdoną] // Dirva. – 1962, rugpj. 27.
78.    Dail. J. Bagdono kūrinių paroda Bostone : [straipsnis] // Dirva . – 1962, rugp. 31.
79.    Juozo Bagdono kūrinių paroda Bostone : [straipsnis] // Dirva. – 1962, rugs. 10.
80.    Juozo Bagdono kūrinių paroda Bostone : [straipsnio tęs.] // Dirva. – 1962, rugs. 10.
81.    Dailininko J. Bagdono paroda [Bostone] : [straipsnis] // Draugas. – 1962, rugs. 5.
82.    Ruduo prasidėjo judėjimu : [straipsnis] // Darbininkas. – 1962, rugs. 11.
83.    [J. Bagdono „Kompozicija“ - paveikslas atspausdintas laikraštyje] // Draugas, 1962, rugs. 8.
84.    J. Bagdonas personalinėje parodoje Bostone, 1962 m. Iš k. į d. poetas Faustas Kirša, J. Bagdonas ir Stasys Santvaras su savo žmona. [Nuotr.].
85.    J. Bagdono paroda Bostone, 1962 m. Kalba dailininkas Viktoras Vizgirda. Nuotr. B. Kerbelienės. [Nuotr.].
86.    Savo personalinėje parodoje, Bostone. [Nuotr.].
87.    J. Bagdono parodos Bostone atidarymo metu kalba V. Vizgirda. 1962 m. [Nuotr.].
88.    J. Bagdono paroda Bostone, 1962 m. [Nuotr.].
89.    J. Bagdono paroda Bostone, 1962 m. Atidarymo metu kalba Bostono lietuvių bendruomenės pirmininkas dr. Jasaitis. [Nuotr.].
90.    J. Bagdono paroda Bostone, 1962 m. Šioje nuotraukoje yra Vizgirdienė (su skrybėle), aktorė Aleksandra Gustaitienė, Viščinienė ir kitos Bostono ponios. [Nuotr.].
91.    J. Bagdono paroda Bostone, 1962 m. [Nuotr.].
92.    J. Bagdono paroda Bostone, 1962 m. atidarymas. [Nuotr.].
93.    J. Bagdono paroda Bostone, 1962 m. Iš k. į d. Petras Viščinis, Bostono lietuvių radijo „Varpas“ vedėjas ir savininkas, J. Bagdonas ir kompozitorius Julius Gaidelis. [Nuotr.].
94.    J. Bagdono paroda Bostone, 1962 m. Stovi dailininkas Vizgirda su Railaite, rašytojo B. Railos dukra. [Nuotr.].
95.    J. Bagdono parodos Bostone atidarymas 1962 m. Iš kairės stovi dailininkas Viktoras Vizgirda, iš dešinės – poetas Faustas Kirša. [Nuotr.].
96.    J. Bagdono paroda Bostone, 1962 m. atidarymas. Sėdi  Kačinskienė, kompozitoriaus Jeronimo Kačinsko žmona ir dailininkas V. Vizgirda. [Nuotr.].
97.    J. Bagdono paroda Bostone, 1962 m. atidarymas. Iš k. į d. inž. P. Maleckas ir Šakenis – buvę J. Bagdono mokiniai Ravensburgo lietuvių gimnazijoje. [Nuotr.].
98.    J. Bagdono paroda Bostone, 1962 m. atidarymas. Rašytojas Antanas Gustaitis. [Nuotr.].
99.    J. Bagdono paroda Bostone, 1962 m. atidarymas. Inž. P. Maleckas. [Nuotr.].
100.    J. Bagdono paroda Bostone, 1962 m. atidarymas. Iš k. į d. Petras Maleckas. [Nuotr.].
101.    J. Bagdono paroda Bostone, 1962 m. atidarymas. Iš k. į d. Jasaitis, Juozas Girnius. [Nuotr.].
102.    J. Bagdono paroda Bostone, 1962 m. atidarymas. [Nuotr.].
103.    J. Bagdonas. Kompozicija: [paveikslo nuotr. laikraštyje] // Draugas. – 1962, rugs. 8.
104.    Šis J. Bagdono paveikslas yra padovanotas Kauno M. K. Čiurlionio muziejui. [Paveikslo nuotr. žurnale, šaltinis neaiškus].
105.    Valeskos laiškas J. Bagdonui, 1962 m. lapkr. 9 d.
106.    Valeska : [oficialus vokas, laiškas Nr. 105].


Paroda Filadelfijoje, 1963 m.
107.     Pen Art Center Galleries kvietimas Juozui Bagdonui į parodą. [Anglų kalba].
108.    J. Bagdono parodos Filadelfijoje atidarymas, 1963 m. [Nuotr.].
109.    J. Bagdono parodos Filadelfijoje atidarymas, 1963 m. [Nuotr.].
110.    J. Bagdono parodos Filadelfijoje atidarymas, 1963 m. Stovi inž. Mošinskis (jis buvo vedęs V. Krėvės dukrą). [Nuotr.].
Paroda Čikagoje, 1963 m.
111.    J. Bagdono parodos Čikagoje 1963 m. atidarymas. Iš k. į d. Kazys Bradūnas su žmona Kazimiera Bradūniene ir Juozas Bagdonas su žmona Viktorija Bagdoniene. [Nuotr.].
112.    J. Bagdono parodos Čikagoje 1963 m. atidarymas. Kalba Povilas Gaučys Čiurlionio galerijos valdybos pirmininkas Čikagoje. Nepriklausomybės  laikais jis buvo Lietuvos konsulas pietų Amerikoje. [Nuotr.].
113.    J. Bagdono parodos Čikagoje 1963 m. kovo 10 d. atidarymas. [Nuotr.].
114.    J. Bagdono parodos Čikagoje 1963 m. atidarymas. Iš k. į d. A. Kurauskas, Viktoras Petravičius, J. Bagdonas, J. Paukštienė, J. Pautienius, A. Rimienė, P. Kaupas. [Nuotr.].
115.    J. Bagdono parodos Čikagoje 1963 m. atidarymas. Iš k. į d. sėdi P. Kaupas ir A. Rimienė. [Nuotr.].
116.    Bubelis, Juozas. Meną reikia jausti : pokalbis su dail. J. Bagdonu jo parodos atidarymo proga : [straipsnis]. // Draugas. – 1963, kovas. 9.
117.    Bubelis, Juozas. Meną reikia jausti : pokalbis su dail. J. Bagdonu jo parodos atidarymo proga [straipsnio tęs.]. // Draugas. – 1963, kovas.
118.    J. Bagdono tapybos paroda Čiurlionio galerijoje : [straipsnis] // Draugas. – 1963, kovo 12.
Čiurlionio galerija 1957 – 62. Čikaga
119.    Šileikis, Mikas. <Čiurlionio galerija...> [straipsnis leidinyje. Šaltinis nenurodytas].
120.    Čiurlionio galerijos centrinis salės vaizdas. [Nuotr. leidinyje. Šaltinis nenurodytas].
121.    Atogrąžų spalvos kosminėje abstrakcijoj : įspūdžiai iš Juozo Bagdono parodos Čiurlionio galerijoje, [straipsnis] // Draugas. – 1963, kovo16.
122.    Atogrąžų spalvos kosminėje abstrakcijoj : įspūdžiai iš Juozo Bagdono parodos Čiurlionio galerijoje, [straipsnio tęs.] // Draugas. – 1963, kovo16.

Paroda San Luise 1963 m.
123.    Personalinė J. Bagdono paroda San Luiso miesto viešbutyje, 1963 m. Paroda vyko per Amerikos lietuvių tautininkų sąjungos Seimo suvažiavimą. [Nuotr.].
124.    J. Bagdono laiškas Broniui Tiškui. 1963 m. kovo 10 d.
125.    J. Bagdono laiško Broniui Tiškui vokas (laiškas Nr. 124).
126.    J. Kajecko laiškas J. Bagdonui. 1963 m. geg. 20 d.
127.    J. Kajecko laiško J. Bagdonui vokas. 1963 m. geg. 20 d.
128.    J. Bagdonas apie abstraktinį meną. [Vyt. Gedgaudo daryta nuotr. publikuojama leidinyje „Dirva“, 1963, liep. 2.].
129.    J. Bagdonas apie abstraktinį meną. : [straipsnis]. // Dirva. – 1963, liep. 26.
130.    J. Bagdonas apie abstraktinį meną. : [straipsnio tęs.]. // Dirva. – 1963, liep. 26.
131.    J. Bagdonas apie abstraktinį meną. : [straipsnio tęs.]. // Dirva. – 1963, liep. 26.
132.    Juozas Bagdonas [reklaminis lapelis, trumpai pristatantis J. Bagdoną, 1963 m.].

Paroda Detroite, 1963 m.
133.    Paroda Detroite, 1963 m. Juozo Bagdono parodos Detroite rengėjai: Iš k. į d. Juozas Valiukonis, J. Bagdonas, A. Gilvydis, ponai Alantai. [Nuotr.].
134.    Kvietimas į J. Bagdono parodą Detroite, „Lietuvių namuose“].
135.    Paroda Detroite, 1963 m. Iš k. į d. V. Alantas, J. Bagdonas, A. Gilvydis. [Nuotr.].
136.    Paroda Detroite, 1963 m. su rašytoju Vytautu Alantu (iš dešinės). [Nuotr.].
137.    Paroda Detroite, 1963 m. [Nuotr.].
138.    Paroda Detroite, 1963 m. [Nuotr.].
139.    Paroda Detroite, 1963 m. J. Bagdonas su dailininke Jonynaite. [Nuotr.].
140.    Jurgutis K. Detroito lietuvių žinios : [straipsnis] // Dirva. – 1963, geg. 8.
141.    Soviet deportations in Lithuania : [straipsnis anglų kalba.]. - Kalifornijos Lietuvis. – 1949, gruodis.
142.    Soviet deportations in Lithuania : [straipsnio tęs. Su J. Bagdono paveikslo „Back from the sea“ nuotrauka, anglų kalba.]. Kalifornijos Lietuvis. – 1949, gruodis.