VISUOMENINIS GYVENIMAS

Visuomeninės organizacijos, kuriose dalyvavo J. Bagdonas:

-    Niujorko lietuvių dailininkų sąjunga (dokumentai, įstatai);
-    Balfas (Bendrasis Amerikos Lietuvių šalpos fondas), (straipsniai, nuotraukos);
-    Lietuvos Nepriklausomybės fondas (nuotraukos, spausdintos „Dirvos“ laikraštyje);
-    Korporacija Neo-Lituanus (nuotraukos, straipsniai);
-    ALT Sąjunga (Amerikos lietuvių tautinė sąjunga), (nuotraukos, straipsniai).
-    Jungtinis finansų komitetas. (Straipsnis, kuriame minima, kad J. Bagdonas paaukojo šiam komitetui savo kūrinį – medžio drožinį);
-    Lietuvių moterų klubas. J. Bagdonas buvo kviečiamas į šio klubo organizuojamus renginius, parodas (nuotrauka, straipsnis, padėkos raštas).
Kiti dokumentai:
-    kvietimai dalyvauti Lietuvos Nepriklausomybės (Vasario 16-osios) šventėje;
-    Oficialus JAV LB Kultūros tarybos pirmininko A. Radžiaus sveikinimas J. Bagdonui dėl jam paskirtos premijos Vasario 16-osios šventės parodoje;
-    Vasario 16-osios minėjimai Niujorke (straipsniai ir nuotraukos „Dirvos“ laikraštyje);
-    J. Bagdono parašytas sveikinimas (anglų kalba), su Šv. Kalėdom Amerikos lietuvių žurnale „Bridges“.

1.    Niujorko Lietuvių Dailininkų Sąjunga [firminis lapas].
2.    Niujorko Lietuvių Dailininkų Sąjunga [firminis lapas].
3.    Niujorko Lietuvių Dailininkų Sąjunga [firminis lapas].
4.    Niujorko Lietuvių Dailininkų Sąjunga [[firminis vokas].
5.    Kandidatai į Amerikos lietuvių dailininkų sąjungos valdybą : [dokumentas].
6.    Amerikos lietuvių dailininkų sąjunga : [dokumentas].
7.    Amerikos lietuvių dailininkų sąjunga : [oficialus laiškas dėl paramos sunkiai sergančiam dailininkui Pauliui Augiui, 1960 m. Pasirašo Vl. Vijeikis ir J. Pilipauskas].
8.    Lithuanian legalion : [ J. Kajecko laiškas J. Bagdonui.1963 m. kovo 1 d.].
9.    Niujorko Lietuvių Dailininkų Sąjunga : [laiškas J. Bagdonui 1972 m. liep. 28 d. Pasirašo Albinas Elskus].
10.    Ranka rašytas laiškas J. Bagdonui nuo Lietuvių dailininkų sąjungos pirmininko Jonyno kviečiantis stoti į šią sąjungą].
11.    Ranka rašytas laiškas J. Bagdonui nuo Lietuvių dailininkų sąjungos pirmininko Jonyno kviečiantis į sąjungos susirinkimą.
12.    Niujorko Lietuvių Dailininkų Sąjunga : [J. Rūtenio laiškas ranka rašytas, 1977 m. vas. 2].
13.    Niujorko Lietuvių Dailininkų Sąjunga : [laiškas spausdintas mašinėle J. Bagdonui su Dailininkų sąjungos susirinkimo nutarimais. Pasirašo J. Rūtenis, A. Kašubienė, V. Sakalauskas].
14.    Niujorko Lietuvių Dailininkų Sąjunga : [dokumentas su N.Y. Lietuvių Dailininkų Sąjungos susirinkimo, vykusio 1991 m. kovo 17 d. Rankraštis išsiųstas laišku J. Bagdonui. Pasirašytas J. Kajecko].
15.    Niujorko Lietuvių Dailininkų Sąjunga : [dokumentas – metraštis nuo 1952 iki 1971].

BALF –as (Bendras Amerikos lietuvių šalpos fondas BALF)
16.    BALF-o centro valdyba. Iš k. į d. sėdi: 1. Dr. Armonienė (teisininkė, advokatė) – šios organizacijos patarėja teisiniai klausimais, 2. kun. Vaclovas Martinkus – BALF-o pirmininkas, 3. Bostono arkivyskupas, 4. Emilija Čekienė. Iš k. į d. stovi:  2. J. Bagdonas, 3.Dr. Domas Jasaitis, 4. Antanas Škėrys, 5. kun. Pranas Geisčiūnas – BALF-o centro valdybos gen. Sekretorius – administratorius. [Nuotr.].
17.    BALF-o suvažiavimas Čikagoje. Ketvirtas iš dešinės sėdi J. Bagdonas. [Nuotr.].
18.    Balfo veikla Niujorke : [straipsnis] // Dirva. – 1966, geg. 23.
19.    Balfo direktorių suvažiavimas Klivlande [nuotrauka laikraštyje] // Dirva. – 1969, gruodž. 3.
20.    Čekienė, Emilija. Balfas ir jo problemos : [straipsnis] // Dirva. – 1971, gruod. 15.
21.    Balfo nariai [nuotr.] // Laisvoji Lietuva. – 1970, kovo 19.
22.    BALF-o narių suvažiavimas Klivlende. [Nuotr.].
23.    BALF-o centro valdybos narių posėdis. [Nuotr.].
24.    BALF-o nariai. Pirmas iš kairės stovi J. Bagdonas. [Nuotr.].
25.    BALF-o nariai. [Nuotr.].
26.    BALF-o centro valdyba. Antras iš dešinės – Antanas Škėrys. [Nuotr.].
27.    BALF-o seimas Klivlende. [Nuotr.].
Lietuvos Nepriklausomybės fondas
28.    Lietuvos Nepriklausomybės fondo narių susirinkimo, įvykusio 1973 m. kovo 17 d. Čekų namuose, Vudhavene nariai. Iš k. į d. sėdi: 1. J. Kiaunė, 2. dr. Paprockas, 3. S. Abraitienė, 4. S. Sirusas; 5. E. Čekienė, 6. V. Abraitis. Stovi: 1. dr. V. Čekas; 2.J. Bagdonas, 3. S. Mackevičius; 4. A. Jurgėla, 5. J. Sirusas, 6. J. Maurukas, 7. L. Tamošaitis. [Nuotr.].
29.    Lietuvos Nepriklausomybės fondas : [fondo narių nuotrauka laikraštyje] // Dirva. – 1973, kovas 30.
30.    Lietuvos Nepriklausomybės fondo renginyje, J. Bagdono paveikslą laimėjo M. Karečkienė [nuotrauka laikraštyje] // Dirva. – 1973, kovas 30.

Korporacija Neo Lithuania
31.    [Rikiuotės nuotrauka].
32.    Jubiliejinėje jūrų skautų stovykloje vėliavų pakėlimas : [nuotr. daryta L. Knofmilerio] // Dirva. – 1962, rugs. 12.
33.    Atsisveikinus su Korp. Neo Lithuania stovykla : [straipsnis su nuotrauka] // Dirva. – 1962, rugs.12.
34.    Antanas Smetona—Nepriklausomos Lietuvos simbolis : prie straipsnio yra nuotrauka, kurioje matome prezidento A. Smetonos portretą, pieštą J. Bagdono ir minėjimą Filadelfijoje // Dirva. – 1963, spalio 2. – P. 3.
35.    1964 m. Korporacijos Neo Lithuania Stovykla-suvažiavimas Pensilvanijoje. N. Džersi kalnuose, vasarą. [Nuotr.].
36.    1964 m. Korporacijos Neo Lithuania Stovykla-suvažiavimas Pensilvanijoje. Iš k. į d.: J. Bagdonas, Matoniai ir S. Santvaras. [Nuotr.].
37.    1964 m. Korporacijos Neo Lithuania Stovykla-suvažiavimas Pensilvanijoje. J. Bagdonas skaito pranešimą. [Nuotr.].
38.    New Yorko Neolituanai sėkmingai paminėjo vasario šešioliktąją : [straipsnis] // Dirva. – 1974, kovo 22.

ALT-as (Amerikos Lietuvių taryba).
39.    Philadelfijoje suruošto ALTS-gos Skyriaus 25 metų ir Dirvos 60 metų sukakčių minėjimų prezidiumas. [Nuotrauka laikraštyje] // Dirva. Nr. 71 – 5.
40.    Niujorkas, „Dirvos“ sukaktuvės Filadelfijoje. J. Bagdono tapytas Prezidento A. Smetonos portretas. [Nuotr.].
41.    Niujorkas, „Dirvos“ sukaktuvės Filadelfijoje. J. Bagdono tapytas Prezidento A. Smetonos portretas. [Nuotr.].
42.    Antanas Smetona – Nepriklausomos Lietuvos simbolis : [straipsnis su nuotrauka] // Dirva. – 1964, spal. 2.
43.    ALT-as politinės diskusijos dalis svečių : [nuotr.] // Dirva. – 1966, rugp. 24.
44.    Dirva, The Lithuanian National Newspaper : [oficialus laiškas J. Bagdonui su prašymu padaryti iliustraciją, skirtą „Dirvos“ jubiliejui, 1969 m. bal. 11 d. Pasirašo V. Gedgaudas].
45.    Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos sukaktuviniam seimui rengti komitetas. [Nuotr.]. // Dirva. – 1969, geg. 30.
46.    [Nuotr.]. // Dirva. – 1969, birž. 20.
47.    Veiklus tautininkų skyrius : [straipsnis su nuotrauka] // Dirva. – 1970, bal. 8.
48.    Niujorko lietuvių delegacijai vasario 16 įteikiama Niujorko burmistro E. Koch proklamacija. // Darbininkas. – 1978, vas. 24.
49.    Čekienė E. Vasario 16 minėjimas New Yorke [straipsnio šaltinis „Dirva“, numeris nenurodytas].
50.    Amerikos lietuvių tarybos Niujorko skyriaus valdyba. [Nuotr.].
51.    Niujorko centre stovi Simas Kudirka, sovietmečiu gavęs Amerikos pilietybę ir iš Sovietinės Lietuvos persikėlęs gyventi į JAV. Trečias iš kairės: gen. Konsulas Anicetas Simutis, antras iš kairės: Niujorko televizijos 5 kanalo reporteris. 1978 m. [Nuotr.].
52.    Niujorko, Vasario 16-osios minėjime. J. Bagdonas skaito pranešimą. [Nuotr.].
53.    Niujorke J. Bagdonas ir kt., 1981 m. [Nuotr.]
54.    Vasario 16 atstovų rūmuose : [ straipsnis] // Dirva, - 1978, kovas.
55.    JAV Lietuvių benduomenės kultūros taryba [laiškas J. Bagdonui, 1979 m. vas. 20 d.].

Amerikos lietuvių tautinė sąjunga (American-Lithuanian Nacional Society Incorporation)
56.    Amerikos lietuvių tautinė sąjunga : [laiškas-sveikinimas su 60-mečiu J. Bagdonui. Čikaga, 1972 m. rugs. 5 d. Pasirašo ALT S-gos pirmininkas Teodoras Blinstrubas].
57.    Vilniaus įkūrimo minėjimas Niujorke. Minėjimo komitetas. 1973 m. [Nuotr.].
58.    Vilniaus įkūrimo minėjimas Niujorke. Garbės prezidiumas. 1973 m. [Nuotr.].
59.    Prezidento Antano Smetonos gimimo ir mirties sukaktys iškilmingai paminėtos New Yorke : [staipsnis] // Dirva. – 1974, geg. 22.
60.    Prezidento Antano Smetonos gimimo ir mirties sukaktys iškilmingai paminėtos New Yorke : [staipsnio tęs.] // Dirva. – 1974, geg. 22.
61.    Ruošiamasi išleisti lietuvių tautininkų istoriją : [nuotr.] // Dirva. – 1974, saus. 16.
62.    Karalis K. Sukaktuvinis Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Seimas : [straipsnis] // Dirva. – 1975, kovo 30.
63.    Karalis K. Sukaktuvinis Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Seimas : [straipsnio tęs.] // Dirva. – 1975, kovo 30.
64.    Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos dabartinė valdyba : [nuotr.] // Dirva. – 1975, geg. 23.
65.    Amerikos lietuvių tautininkų sąjunga perlaidoja Lietuvos respublikos Prezidento A. Smetonos ir jo žmonos Sofijos palaikus Klivlande (iš kapinių į mauzoliejų). Trečias iš dešinės J. Bagdonas. [Nuotr.].
66.    Tautininkų gegužinės dalyviai. Stovi iš k.: V. Bagdonienė, Gasiliūnas, Sirusienė, Ūselis, Čekienė, Rūtenis, Sirusas, Liveila, Andriušis, Genevičius. Sėdi iš k.: Vebeliūnas, Lenktaitis, Maurukas,Gerdvilienė, Gasiliūnienė ir kt. [Nuotr.] // Darbininkas. – 1976, rugp. 20.
67.    Amerikos lietuvių tautinės sąjungos Niujorko skyriaus valdyba ir nariai. Sirusų namuose vyksta valdybos posėdis. Pirmas iš dešinės stovi Jurgis Sirusas. [Nuotr.].
68.    Lietuvos tautininkų suvažiavimas 1975 m. Nju Džersi, Sirusų sodyboje. [Nuotr.].
69.    Nju Džersi, Džordžijos valstija. Tautininkų grupė. [Nuotr.].
70.    Amerikos lietuvių tautinės sąjungos Niujorko 11-asis skyrius. Juozas Bagdonas (antras iš dešinės) – pirmininkas. [Nuotr.].
71.    Amerikos lietuvių tautinės sąjungos Niujorko skyriaus valdyba. [Nuotr.].
72.    ALT S-GOS vicepirm. Bronius Duda Lankėsi New Yorke : [straipsnis, kuriame yra minimas J. Bagdonas ir nuotrauka su Lietuvos tautininkais] // Dirva, - 1977, rugs. 15.
73.    Amerikos lietuvių tautinės sąjungos Niujorko skyriaus susirinkimas Mildos ir Algio Sperauskų namuose Pamono miestelyje, 1977 m. [Nuotr.].
74.    Amerikos lietuvių tautinės sąjungos Niujorko skyriaus susirinkimas Mildos ir Algio Sperauskų namuose Pamono miestelyje, 1977 m. [Nuotr.].
75.    Amerikos lietuvių tarybos politinių partijų atstovų suvažiavimas Niujorke. Iš k. į d.: 1. Teodoras Blinstrubas – tautininkas, 2. Juozas Bagdonas – tautininkas, 4. Dr. Kazys Bobelis – tarybos pirmininkas. Kiti išeivijos lietuvių politinių partijų pirmininkai. 1978 m. [Nuotr.].
76.    Tautininkai. Iš k. į d.: Jurgis Sirusas, Algis Sperauskas, Vytautas Abraitis, Juozas Bagdonas. 1978 m. [Nuotr.].
77.    Niujorkas, 1987 m. komitetas „Dirvos“ sukaktuvėms rengti. Centre sėdi Aleksandras Vakselis – Niujorko lietuvių apygardos bendruomenės pirmininkas. [Nuotr.].
78.    Amerikos lietuvių tautinės sąjungos Niujorko skyriaus komitetas laikraščio „Dirva“ sukaktuvėms rengti. [Nuotr.].
79.    Amerikos lietuvių tautinės sąjungos Niujorko 11-ojo skyriaus susirinkimas. [Nuotr.].

Niujorko lietuvių moterų klubas
80.    J. Bagdonas su Niujorko moterų klubo federacijos narėmis. [Nuotr.].
81.    Vašingtono lietuvių moterų klubo laiškas- padėka J. Bagdonui už dovanotą paveikslą. 1961 m. geg. 22 d.
82.    Moterų klubo atvelykio popietė : [straipsnis] // Aušros metai. – 1983, bal. 22.
83.    Kvietimas į Vasario 16 šventę. Kviečia Madam Kajeckas [anglų kalba].
84.    Kvietimas į Vasario 16 šventę. Kviečia Madam Kajeckas [anglų kalba].
85.    Kvietimas į Vasario 16 šventę. Kviečia Madam Kajeckas [anglų kalba].
86.    Kvietimas į Vasario 16 šventę. Kviečia Madam Kajeckas [anglų kalba].

Amerikos lietuvių Niujorko apygardos lietuvių bendruomenė.
87.    Vasario 16 d. Niujorke minėjimo dalis rengėjų ir svečių. [Nuotr.] // Dirva. – 1981, kovo 5.
88.    Amerikos lietuvių  bendruomenės Niujorko apygardos pirmininko A. Vakselio laiškas-sveikinimas su 75-uoju gimtadieniu J. Bagdonui, 1987, sausio 30.
89.    Jungtinis Finansų Komitetas pristato dailininkų paveikslus : [straipsnis su nuotraukomis.] // Darbininkas. – 1968, spal. 22.
90.    Jungtinis Finansų Komitetas pristato dailininkų paveikslus : [straipsnio su nuotraukomis tęs.] // Darbininkas. – 1968, spal. 22.
91.    [Žinutė, apie Liet. Nepriklausomybės Fondo posėdį.] // Darbininkas. – 1972, saus. 5.
92.    Bagdonas J., Holy Eve : [straipsnis su piešiniu, anglų kalba] // Bridges. – 1987, gruod. 12.