PARODOS NIUJORKE, "KULTŪROS ŽIDINYJE"

-    J. Bagdono darbų parodos „Kultūros židinyje“ New Yorke (nuotraukos, straipsniai, parodų katalogai);
-    J.Bagdono išleistuvės iš New Yorko „Kultūros židinyje“.

1.    Prie „Kultūros židinio“ grupė lietuvių. Šalia J. Bagdono stovi kun. Gedgaudas. [Nuotr.].
Paroda, 1970 vasaris
2.    <Jungtinės parodos atidarymas Kultūros židiny...> : [nuotrauka laikraštyje] // Darbininkas. – 1970, vas. 17. – P. 1
3.    <Iš parodos Kultūros židinyje New Yorke...> : [J. Bagdono paveikslo nuotrauka laikraštyje] // Darbininkas. – 1970, kovo 7.
4.    Apie tūkstantis žmonių aplankė lietuvių dailės parodą New Yorke : [straipsnis] visos nuotraukos - Vytauto Maželio // Darbininkas. – 1970, vas. 27.
5.    Apie tūkstantis žmonių aplankė lietuvių dailės parodą New Yorke : [straipsnio tęs.] // Darbininkas. – 1970, vas. 27.
6.    Apie tūkstantis žmonių aplankė lietuvių dailės parodą New Yorke : [straipsnio tęs.] // Darbininkas. – 1970, vas. 27.
7.    Apie tūkstantis žmonių aplankė lietuvių dailės parodą New Yorke : [straipsnio tęs.] // Darbininkas. – 1970, vas. 27.
8.    Apie tūkstantis žmonių aplankė lietuvių dailės parodą New Yorke : [straipsnio tęs.] // Darbininkas. – 1970, vas. 27.
9.    Apie tūkstantis žmonių aplankė lietuvių dailės parodą New Yorke : [straipsnio tęs. nuotrauka, kurioje yra J. Bagdonas] // Darbininkas. – 1970, vas. 27.
10.    Antrąją didžiąją dailės parodą aplankė 800 žmonių : [straipsnis] // Darbininkas. – 1971, vas. 26.
11.    Meno paroda : [parodos katalogas] // 1970, vas. 14-22.

Juozo Bagdono 60 metų amžiaus ir 40 metų kūrybos sukaktis. Paroda ir pobūvis „Kultūros židinyje“ 1972 m. rugsėjo 9-10 d.
12.    Dail. J. Bagdonui 60 metų : [straipsnis] // Draugas. – 1971, gruod. 4.
13.    [Jurkus P.] Dail. J. Bagdonui 60 metų : 40 metų nuo jo pirmosios parodos [straipsnis] // Darbininkas. – 1972, bal. 14.
14.    <Publika literatūros vakare vasario 26 Kultūros židinio žemutinėj salėj...> : [R. Kisieliaus nuotrauka laikraštyje] // Darbininkas. – 1972, bal. 14.
15.    <Dail. J. Bagdono tapybos parodoje New Yorke, lankytojų dalis...> : Iš kairės: V. Alksninis, V. Gruzdys, Dail. J. Bagdonas, dr. V. Čekas, S. Gudas, D. Penikas : [V. Gruzdžio nuotrauka laikraštyje] // Dirva. – 1972, rugs. 22.
16.    Juozo Bagdono jubiliejinės parodos atidarymo metu, 1972 m. rugsėjis. Iš k. į d. sėdi: J. Bagdonas, žurnalistė Emilija Čekienė : [nuotr.].
17.    Žinutė apie dail. J. Bagdono kalbą dail. Nijolės Savickaitės-Mockienės keramikos darbu parodos atidarymą.
18.    <Dail. Juozo Bagdono apžvalginė paroda...> : [kvietimas] // 1972, rugs. 9, 10.
19.     Čekienė E. Dail. Juozo Bagdono sukaktuvinė paroda : [straipsnio iškarpa be leidimo duomenų].
20.    Rūtenis J. Juozas Bagdonas : jubiliejinės parodos proga [straipsnis su paveikslo nuotr.] // Dirva. – 1972, rugp. 23.
21.    Juozui Bagdonui... : [straipsnis su nuotr.] // Dirva. – 1972, vas. 25.
22.    Čekienė E. Juozui Bagdonui 60 metų : [straipsnio iškarpa be leidimo duomenų].
23.    Atvirukas su sveikinimu 40 metų meninės kūrybos proga (pasirašo Alfonsas Koncė) // 1972, rugs. 9.
24.    Dail. Juozo Bagdono tapybos kūrinių parodoje Niujorke [nuotr.].
25.    Dail. Juozo Bagdono tapybos kūrinių parodoje Niujorke [nuotrauka laikraštyje] // Dirva. – 1972, rugs. 22.
26.    Juozo Bagdono jubiliejinės parodos atidarymo metu, 1972 m. rugsėjis [nuotr.].
27.    Juozo Bagdono jubiliejinės parodos atidarymo metu, 1972 m. rugsėjis [nuotr.].
28.    Raila B. Dievų takais [straipsnis] // Dirva. – 1963, lapkr. 6.
29.    Oficialus raštas susitarimas dėl Juozo Bagdono leidinio spausdinimo 1972, rugp. 23. Pasirašo Tėv. Pranciškus Giedgaudas, Tėvų Pranciškonų spaustuvės vedėjas.
30.    Knyga apie dail. J. Bagdono kūrybą : [straipsnio iškarpa be leidimo duomenų].
31.    Apie dail. J. Bagdono knygą, straipsnio iškarpa be leidimo duomenų, su nuotr.
32.    Apie dail. J. Bagdono knygą, straipsnio iškarpa be leidimo duomenų, su nuotr.
33.    Dail. J. Bagdono parodos atidaryme. Iš k. į d.: E. Čekienė, A. Vakselis, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, dail. J. Bagdonas, P. Jurkus ir J. Rūtenis vedęs atidarymo programą. [Nuotr. laikraštyje].
34.    Karvės prie Nemuno : [J. Bagdono paveikslo nuotr. laikraštyje,1939].
35.    [Apie dail. J. Bagdono knygą] : [straipsnis] // Darbininkas. – 1972, rugs. 22.
36.    Rūtenis J. Juozas Bagdonas : jubiliejinės parodos proga // Dirva. – 1972, rugpj. 23.
37.    Juozo Bagdono jubiliejinės parodos atidarymo metu, 1972 m. rugsėjis. Gen. konsulas su J. Bagdonu varto knygą, išleistą jubiliejaus proga. [Nuotr.].
38.    Juozo Bagdono jubiliejinės parodos atidarymo metu, 1972 m. rugsėjis. Iš k. į d. : aktorius Henrikas Kačinskas laiko ta proga išleistą J. Bagdono knygą ir kalbasi su gen. konsulu Anicetu Simučiu. [Nuotr.].
39.    Dail. Juozas Bagdonas [straipsnis] // Nepriklausoma Lietuva. – 1973, saus. 3.
40.    Ketvirtoji dailės paroda 1973 New York, N. Y. : [katalogas].
41.    Kas dalyvauja IV – toje dailės parodoje : [straipsnis] // Darbininkas. – 1973, vas. 16.
42.     Po ketvirtosios dailės parodos : [straipsnis] // Darbininkas. – 1973, kovo. 9.
43.    7 – toji dailės paroda 1976 : [katalogas].
44.    Lietuvių pranciškonų A. Galdiko vardo dailės galerijos atidarymas : [katalogas].
45.    „Kultūros židiny“ 1976 m. geg. 15 d. [Nuotr.].
46.    Jaunųjų skyrius : [parodos pristatymas].
47.    11 – toji dailės paroda : [katalogas].
48.    [Jurkus P.] Vienuoliktoji dailės paroda : [straipsnis] // Darbininkas. – 1980, vas. 22.
49.    [Jurkus P.] 11 – tos dailės parodos premijos : [straipsnis] // Darbininkas. – 1980, vas. 15.

Tapybos kūrinių paroda, 1980 m. rugsėjis
50.    J. Bagdonas kalba savo tapybos parodos atidarymo metu, 1980 rugsėjo 13 d. [Nuotr.].
51.    J. Bagdonas kalba savo tapybos parodos atidarymo metu, 1980 rugsėjo 13 d. su Amerikos lietuvių dailininkais. Iš k. į d.: Česlovas Jonušas, Elena Andriušienė, J. Bagdonas, Paulius Jurkus, Marija Žukauskienė. [Nuotr.].
52.    J. Bagdonas kalba savo tapybos parodos atidarymo metu, 1980 rugsėjo 13 d. [Nuotr.].
53.    Apie lietuvių dailę ir dailininkus [straipsnis] // Dirva. – 1980, rugs. 11d.
54.    [Jurkus P.] Dailininko Juozo Bagdono paroda [straipsnis] // Darbininkas. – 1980, rugs. 5.
54.1.    Žvilgsnis į dailininko J. Bagdono kūrybą ir jo parodą : [Vudhavene, N. Y. Kultūros židinyje] // Darbininkas. – 1980, rugs. 5.
55.    Kiznis J. Dailininko Bagdono darbų paroda Brooklyne : [straipsnis] // Vienybė. – 1980, spal. 10.
56.    13 –toji dailės paroda : [oficialus raštiškas kvietimas J. Bagdonui dalyvauti parodoje su savo kūryba. Pasirašo LB Niujorko apygardos pirmininkas Aleksandras Vakselis].

Paroda, 1983 vasaris
57.    J. Bagdonas kalba savo kūrybos parodos atidaryme, 1983, vasario 26 d. [Nuotr.].
58.    Dailininko Juozo Bagdono 50 metų kūrybinio darbo sukaktis : [straipsnis] // Dirva. – 1983, birž. 16.
59.    Matekūnas, Petras. Dail. Juozas Bagdonas – sukaktuvininkas : [straipsnio iškarpa be leidimo duomenų] / nuotr.. Liudo Tamošaičio.
60.    13 – toji dailės paroda 1983 : [katalogas].
61.    [Jurkus P.] 13-oje dailės parodoje : [straipsnis] // Darbininkas. – 1983, bal. 1.
62.    Staknienė A. Iš lietuviško meno gyvenimo New Yorke : pokalbis su dailininku Juozu Bagdonu [straipsnis] // Draugas. – 1983, birž. 4.
63.    <Po Adomo Galdiko meno parodos atidarymo New Yorke Kultūros Židinyje parodos rengėjai ir svečiai...> : [nuotrauka laikraštyje] // Draugas. – 1983, lapkr. 25.

Juozo Bagdono 75 metų amžiaus sukaktis. Paroda ir pobūvis „Kultūros židinyje“ 1986 gruodžio 11d.
64.    J. Bagdono parodos atidarymas 1987 vasaris. [Nuotr.].
65.    J. Bagdonui įteikiama premija už paveikslą – kompoziciją Nr. 4. Premiją įteikia Niujorko apygardos pirmininkas Aleksandras Vakselis. [Nuotr.].
66.    Aktas : [oficialus raštas apie paskirtą premiją J. Bagdonui], 1987, lapkr. 7. Pasirašo žiuri komisija: E. Kepalaitė, P. Jurkus, Z. Ūselis,
67.    J. Bagdono parodos atidarymas 1987 vasaris. Rodomos jo paveikslų skaidrės. Priekyje sėdi dailininkas Vytautas Jonynas. [Nuotr.].
68.    J. Bagdono parodos atidarymas 1987 vasaris. Rodomos jo paveikslų skaidrės. Antras iš kairės sėdi Paulius Jurkus. [Nuotr.].
69.    J. Bagdono parodos atidarymas 1987 vasaris. Rodomos jo paveikslų skaidrės. [Nuotr.].
70.    Jonaitis D. Juozas Bagdonas‘ ODYSSEY beyond the black sun [straipsnis] // Bridges. – 1986.
71.    Kiznis J. Ar abstraktus menas lietuviškas? : susipažinimui – Juozas Bagdonas [straipsnio iškarpa be leidimo duomenų].
72.    14-toji dailės paroda 1987 : [katalogas].
73.    Jurkus P. Neramios dailininko Juozo Bagdono drobės : jo 75 metų amžiaus ir 55 metų kūrybos sukakčių proga [straipsnio iškarpa be šaltinio], 1987, bal. 4.
74.    [Jurkus P.] Patikslinimai dėl dailės parodos kultūros židinyje : [straipsnis] // Darbininkas. – 1988, kovo. 18.
75.    Dailininko Juozo Bagdono akvarelių paroda 1988 m. spalio 8-9 dienomis Kultūros Židinyje Brooklyne, N.Y. : [parodos eksponatų sąrašas].
76.    <Dail. Juozo Bagdono parodoje, kuri buvo spalio 8-9 Kultūros židinyje Brooklyne...> : [nuotrauka laikraštyje] // Darbininkas. – 1988, lapkr. 11.
77.    <Dail. Juozo Bagdono akvarelių parodą...> [straipsnis] // Tėviškės žiburiai. – 1988, gruod. 6.
78.    Žukauskas V. Dail. Juozo Bagdono akvarelių paroda New Yorke : [straipsnis su nuotr.] // Dirva. – 1988, spal. 6.
79.    17 – toji paroda kultūros žiburyje : [straipsnis] // Lietuvių dienos. – 1991, vas. 14.
80.    Juozas Bagdonas [nuotr.].
81.    17 – toji dailės paroda : [katalogas] // 1991, vas. 9-10.
82.    Rudens dailės paroda : [katalogas] // 1991, spal. 12-13.
83.    <Kultūros Židinyje spalio 12 įvyko rudens dailės paroda, kurią surengė New Yorko Lietuvių Dailininkų Sąjunga...> : [nuotr. laikraštyje] // Darbininkas. – 1991, lapkr. 15.
84.    Lietuvių dailininkų bendroje parodoje 1991 m. spalio mėn. Šią parodą atidarė užsienio reikalų viceministras Gediminas Šerkšnys. Nuotraukoje – šioje parodoje dalyvavę dailininkai. J. Bagdonas sėdi trečias iš kairės.
85.    Lietuvių dailininkų bendroje parodoje 1991 m. spalio mėn. Šią parodą atidarė užsienio reikalų viceministras Gediminas Šerkšnys. Nuotraukoje – šioje parodoje dalyvavę dailininkai: iš d. į k. P. Jurkus, iš k.į d. J. Bagdonas.
86.     Rudens dailės paroda kultūros židinyje : paroda rengiama [straipsnis,1991 m. Šaltinis nenurodytas].
87.    Rudens dailės paroda kultūros židinyje : [straipsnis su nuotr.] // Darbininkas. – 1991, lapkr. 1.
88.    [Jurkus P.] Dail. Juozo Bagdono paroda Kultūros Židinyje : [straipsnis] // Darbininkas. – 1994, geg. 13.
89.    Kultūros Židinys : [čekis J. Bagdonui] // 1994, birž. 6.
90.    Rudens dailės paroda : [katalogas] // 1995, lapkr. 4-5.
91.    1995 02 13. P. Jurkus ir J. Bagdonas ruošia J. Bagdono kūrybos parodą. [Nuotr.].    
92.    1995 02 13. P. Jurkus ruošia J. Bagdono kūrybos parodą. [Nuotr.].  
93.    1995 02 13. P. Jurkus ruošia J. Bagdono kūrybos parodą. [Nuotr.].
94.    1995 02 14. J. Bagdono parodos „Kultūros Židinyje“  Niujorke, atidarymo renginyje. Pirmas iš dešinės „Darbininko“ laikraščio administratorius pranciškonas Gedgaudas kalbasi su J. Bagdonu ir P. Jurkumi. [Nuotr.].  
95.    1995 02 14. P. Jurkus ir J. Bagdonas parodos atidarymo dieną. [Nuotr.].   
96.    1995 02 14. J. Bagdonas parodos atidarymo dieną. [Nuotr.].   
97.    [Jurkus P.] Dail. Juozo  Bagdono paroda K. Židinyje : [straipsnis] // Darbininkas. – 1996, birž. 14.
98.    Dail. J. Bagdono tapybos kūrinių paroda : [kvietimas] // 1996, birž. 1-2.
99.    1995 m. dailininkas J. Bagdonas parodoje vykusioje „Kultūros židinyje“. [Nuotr.].
100.    Ši Juozo Bagdono paroda skirta dailininko gyvenimo 85 metų ir 60 metų kūrybos sukaktims paminėti. [Nuotr.].
101.    Iš k. į d. J. Bagdonas, Andriušienė, ambasadorius Vytautas Dambrava, Juozas Andriušis. [Nuotr.].
102.    Prie J. Bagdono paveikslų parodos iš k. į d.: Paulius Baltakis, J. Bagdonas, Lietuvos gen. konsulas Niujorke dr. Petras Anusas su žmona, rašytojas Paulius Jurkus. [Nuotr.].
103.    1995 m. dailininkas J. Bagdonas kalba parodoje „Kultūros židinyje“. [Nuotr.].
104.    1995 m. dailininkas J. Bagdonas parodoje „Kultūros židinyje“. [Nuotr.].

Paskutinė Juozo Bagdono kūrinių paroda Niujorke, 1999 m. balandis
105.    Paskutinės J. Bagdono kūrinių parodos Niujorke „Kultūros Židinyje“ atidarymas. 1999 m. balandis. J. Bagdoną sveikina P. Jurkus. [Nuotr.].
106. Jurkus P. Dail. Juozo Bagdono parodos belaukiant : [straipsnis] // Darbininkas. – 1999, bal. 16.
 107.  Juozas Bagdonas kalba savo parodos atidaryme [Nuotr.].
108. Juozas Bagdonas kalba savo parodos atidaryme [Nuotr.].
109. P. Jurkus kalba J. Bagdono parodos atidaryme [Nuotr.].
110. Paskutinės J. Bagdono kūrinių parodos Niujorke „Kultūros Židinyje“ atidarymas. 1999 m. balandis. [Nuotr.].
111. Paskutinės J. Bagdono kūrinių parodos Niujorke „Kultūros Židinyje“ atidarymas. 1999 m. balandis. Nuotraukoje kalba P. Jurkus.
112. Paskutinės J. Bagdono kūrinių parodos Niujorke „Kultūros Židinyje“ atidarymas. 1999 m. balandis. [Nuotr.].
113. Paskutinės J. Bagdono kūrinių parodos Niujorke „Kultūros Židinyje“ atidarymas. 1999 m. balandis. Kalba J. Bagdonas. [Nuotr.].
114. Paskutinės J. Bagdono kūrinių parodos Niujorke „Kultūros Židinyje“ atidarymas. 1999 m. balandis. [Nuotr.].
115. Paskutinės J. Bagdono kūrinių parodos Niujorke „Kultūros Židinyje“ atidarymas. 1999 m. balandis. Nuotraukoje P. Jurkus kalbasi su J. Bagdonu.
116. Paskutinės J. Bagdono kūrinių parodos Niujorke „Kultūros Židinyje“ atidarymas. 1999 m. balandis. Nuotraukoje sėdi I. Jankutė ir J. Bagdonas.
117. Paskutinės J. Bagdono kūrinių parodos Niujorke „Kultūros Židinyje“ atidarymas. 1999 m. balandis. Nuotraukoje P. Jurkus kalbasi su J. Bagdonu.
118. Jurkus P. Dail. Juozo Bagdono apžvalginėje parodoje : [straipsnis] // Darbininkas. – 1999, geg. 14.

Juozo Bagdono išleistuvės iš New Yorko „Kultūros židiny“
121. [Jurkus P.] Atsisveikinta su dail. Juozu Bagdonu : [straipsnis] // Darbininkas. – 1999, spal. 29.
122. [Atsisveikinimas su dail. Juozu Bagdonu] : [straipsnis su nuotr.] // Draugas. – 2000, vas. 4.
123. J. Bagdonas su Alfonsu Eidintu prie parodos. [Nuotr.].
124. Į Niujorką atvykęs iš Vašingtono į J. Bagdono parodos atidarymą Lietuvos ambasadorius JAV Vašingtone Alfonsas Eidintas su sūnumi teikia gėles J. Bagdonui. [Nuotr.].
125. Iš k. į d.: Dr. Marija Žukauskienė, J. Bagdonas ir Vida Krištolaitytė ( New Yorke gyvenanti dailininkė). [Nuotr.].
126. J. Bagdono išleistuvės iš Niujorko „Kultūros židiny“, iš d. į k.: Anicetas Simutis, Alfonsas Eidintas, J. Bagdonas. [Nuotr.].
127. J. Bagdono išleistuvės iš Niujorko „Kultūros židiny“ Petras Anusas su J. Bagdonu parodos atidaryme. [Nuotr.].
128. J. Bagdono išleistuvės iš Niujorko „Kultūros židiny“. [Nuotr.].
129. J. Bagdono išleistuvės iš Niujorko „Kultūros židiny“. Iš k. į d.: ambasadorius Anicetas Simutis, J. Bagdonas, ambasadorius Alfonsas Eidintas ir jo patarėjas Vytautas Žalys. [Nuotr.].
130. J. Bagdono išleistuvės iš Niujorko „Kultūros židiny“. [Nuotr.].
131. J. Bagdono išleistuvės iš Niujorko „Kultūros židiny“. [Nuotr.].
132. J. Bagdonas su Vida Jankauskiene, lietuviu religinės šalpos direktore New Yorke. [Nuotr.].
133. J. Bagdono išleistuvės iš Niujorko „Kultūros židiny“ ir jo paveikslų paroda. [Nuotr.].
134. J. Bagdono išleistuvės iš Niujorko „Kultūros židiny“. [Nuotr.].
135. J. Bagdono išleistuvės iš Niujorko „Kultūros židiny“. Parodos atidarymo metu. Iš kairės antras konsulas Petras Anusas, J. Bagdonas ir P. Jurkus. [Nuotr.].
136. J. Bagdono išleistuvės iš Niujorko „Kultūros židiny“. [Nuotr.].
137. J. Bagdono išleistuvės iš Niujorko „Kultūros židiny“. [Nuotr.].
138. J. Bagdono išleistuvės iš Niujorko „Kultūros židiny“. [Nuotr.].
139. J. Bagdono išleistuvės iš Niujorko „Kultūros židiny“. [Nuotr.].
140. J. Bagdono išleistuvės iš Niujorko „Kultūros židiny“. [Nuotr.].
141. J. Bagdono išleistuvės iš Niujorko „Kultūros židiny“. [Nuotr.].
142. J. Bagdono išleistuvės iš Niujorko. [Nuotr.].
143. J. Bagdono išleistuvės iš Niujorko „Kultūros židiny“. Iš k. į d.: J. Bagdonas, Lietuvos generalinis konsulas Niujorke dr. Petras Anusas ir Kęstutis Miklas. [Nuotr.].
144. J. Bagdono išleistuvės iš Niujorko „Kultūros židiny“. Kalba Paulius Jurkus. [Nuotr.].
145. J. Bagdono išleistuvės iš Niujorko „Kultūros židiny“. A. Zikarienė kalba per J. Bagdono išleistuves. [Nuotr.].
146. J. Bagdono išleistuvės iš Niujorko „Kultūros židiny“. [Nuotr.].
147. J. Bagdono išleistuvės iš Niujorko „Kultūros židiny“. [Nuotr.].
148. J. Bagdono išleistuvės iš Niujorko „Kultūros židiny“. [Nuotr.].
149. J. Bagdono išleistuvės iš Niujorko „Kultūros židiny“. [Nuotr.].
150. J. Bagdono išleistuvės iš Niujorko „Kultūros židiny“. [Nuotr.].