J. BAGDONO ASMENINĖS BIBLIOTEKOS KNYGŲ KOLEKCIJA.


  
                        
1    20th-century American Art. - 1981. - 1 lap. sulankst. į [5 ] p. UDK: 75(064).
2    A. Mončys / sudarymas ir tekstas: Viktoras Liutkus. - 2003]. - 135, [1] p. UDK: 73(474.5)(084).
3    Akėčios. - 1967 UDK: 821.172(73)-7(051).
4    Atidari langai / Stasys Santvaras. - 1959. - 167 p. UDK: 821.172(73)-1.
5    Boletin informativo / Universidad Nacional de Colombia. - 1954-. - 19, [7] p. UDK: 7(460)(051).
 image001
    
6    Boletin informativo and 1952. - 1953-. - 53,[1] p. UDK: 008(460)(051).
 

image003
7    Cézanne / the Museum of Modern Art. - 1978. - 1 sulankst. lap. UDK: 75(44)(064).


8    Colombia. - 1956. - 1 žml. UDK: 912(861).
 image005
9    Colombia. - 1962. - [24] p. UDK: 918.61(036).
10    Čiurlionio galerija, 1957-62. - 1962. - [58] p., įsk. virš. UDK: 7(474.5)(085).
11    Deutsche Werkkunst 1943 Wien. - 1943. - 63 p. -  (Ausstellung) UDK: 74.
image007 
12    Dėdės Tomo trobelė / Harriet Beecher-Stowe. D. 1. - 1923. - 252 p. -  (Jaunimo biblioteka) UDK: 821.111(73)-3.
13    Dievo paukštelis / redaktorius P. Andriušis. - 1946. - 13,[1]p. UDK: 821.172-7(051).
14    Don Kamiliaus mažasis pasaulis / Giovanni Guareschi. D. 1. - 1953. - 324 p. UDK: 821.131.1-3.
15    DP Aitvaras. - 1948 UDK: 325.2(430)(=882)(051).
16    Entartete Kunst / Adolf Behne. - 1947. - 48 p. UDK: 7.036.
 image009
17    Gintaras / redaguoja J. Kruminas. - 1945 UDK: 821.172(082)(051).
18    Ir vis dėlto - juokimės! / Pulgis Andriušis. - 1946. - 55 p. UDK: 821.172(430)-7.
 image011

19    Italian ceramics. - [195-]. - 179 p. UDK: 738(450).
20    Juodvarniai / Paulius Jurkus. - 1975. - 200 p. UDK: 888.2(73)-1.
21    Juozas Bagdonas / Žemaičių dailės muziejus. - 2001. - [10] p. UDK: 75.071.1(474.5).
22    Juozas Bagdonas. - 2002]. - 100 p. UDK: 75(73)(=882)(084).
23    Juozas Bagdonas. - I972. - 80 p. UDK: 75[Bagdonas](73)(=882)(064).
24    Juozo Bagdono tapybos kūrinių paroda / [parodos kuratorius Leonas Peleckis-Kaktavičius]. - [2004]. - [10] p. UDK: 75(474.5)(064).
25    Kad ji būtų gyva / Emilija Čekienė. - 1971. - 413, [6] p. UDK: 821.172(73)-3.
26    Katalikų kalendorius žinynas. 1995 :  / parengė Jonas Mintaučkis. - 1995. - 302 p. UDK: 282(474.5).
27    Kiškio lūpa / Balė Voveraitė. - 1948. - [12] p. UDK: 821.172-93.
 image013
28    Kolumbijos lietuvis. - 1950-1959 UDK: 325.2(862)(=882)(051).
29    Leiskit į tėvynę / paruošė J. Vasaitis. - 1946. - 272 p. UDK: 821.172-1(082).
30    Lietuviškos pasakos / sudarė Jonas Balys. - 2-asis leid. - 1951. - 230 p. UDK: 888.2-93.
31    Lietuvos dailininkų apžvalginė dailės paroda, 1942 / [katalogą tvarkė ir redagavo V. Rataiskis]. - [1942]. - 96 p., [24] iliustr. lap. UDK: 73/76(474.5)(064).
32    Lietuvos sovietizacija, 1940-1941 / Mykolas  Rėmeris. - 1989. - 70, [1] p. UDK: 947.45.
33    Lithuania through the ages / by Adolfas Šapoka. - 1948. - 62 p., [48] iliustr. lap. -  (Lithuania. Country and nation) UDK: 947.45.
34    Milfordo gatvės elegijos / Jonas Aistis. - 1968. - 200 p. -  (Nidos knygų klubo leidinys) UDK: 821.172-3.
35    Okupantų replėse / Henrikas Žemelis. - 1947. - 178 p. UDK: 947.45.081(093.3).
36    Pasaulio lietuvių jaunųjų dailininkų paroda / rengia Pasaulio lietuvių bendruomenė]. - 1983. - 15 p. UDK: 73/76(100).
37    Poezijos pilnatis / Bernardas Brazdžionis. - 1970. - 592 p. UDK: 821.172(73)-1.
38    Pragiedruliai / Vaižgantas. T. 4 : Šeimos vėžiai. - 2-asis leid. - 1942. - 237 p. UDK: 821.172-3.
39    Ramybė man / Juozas Kėkštas. - 1951. - 45 p. UDK: 821.172-1.
40    Riestaūsio sūnus / parašė Stepas Zobarskas. - 1947. - 37 p. UDK: 821.172-93.

41    Salon Anual de Artistas Colombianos X (1957). - 1957. - [24] p. UDK: 75.
 image015
42    Salon Nacional de Arte Moderno 1949 / Universidad Nacional de Colombia]. - 1949. - [13] p. UDK: 73/76.
 image017

43    Sculpture. - 1960. - [12] p. UDK: 73(100).
44    Sesuo buitis / Jonas Aistis. - 1951. - 45, [1] p. UDK: 888.2(73)-1.
45    Siuntinėlis iš Amerikos / Pulgis Andriušis. - 1947. - 95, [1] p. UDK: 821.172-7.
46    Sūnūs / Pearl S. Buck. T. 1. - 1937. - 320 p. UDK: 821.111(73)-3.
47    Svetimi kalnai / Bernardas Brazdžionis. - 1945. - 190 p. UDK: 821.172(73)-1.
48    Šiaurės pašvaistė / Bernardas Brazdžionis. - 1947. - 70, [1] p. UDK: 888.2(73)-1.
49    The Danish Cultural Institute - 10 years in the Baltics, 1990-2000 / Det Danske Kulturinstitut. - [2000]. - 49 p. UDK: 061.62:008(489).
50    The sixteenth biennial exhibition of contemporary American oil paintings. - 1939. - 107 p. UDK: 7.03.
 image019
51    The story behind the painting. - [b. m.]. - 1 sulankst.lap. UDK: 769.91(064).
52    Tikiu / tekstas Eleonore Beck. - 1999. - 156 p. UDK: 238.
53    Toli nuo tėvynės / Petras Babickas. - 1945. - 32 p. UDK: 821.172(81)-1.
      image021      

54    Už mylimą Baltiją / Algirdas Brazinskas-Baltas.; iliustr. Juozo Bagdono - 1973. - 32 p. UDK: 821.172-1.
 image023
55    Užuovėja; Išėjusiems negrįžti / Marius Katiliškis. - 1990. - 575 p. -  (Aukštupiai) UDK: 821.172(73)-3.
56    Vabalų vestuvės / Pulgis Andriušis. - 1948. - 30 p. UDK: 821.172-93.
 image025
57    Vidudienio sodai / Bernardas Brazdžionis. - 1961. - 126 p. UDK: 821.172(73)-1.
58    Vienybė. - 1920-1985. - 20 p. UDK: 325.2(73)(=882)(054).
59    Vieškelis mano dienų / Magdalena B. Stankūnaitė-Stankūnienė. - 1999. - 402 p. UDK: 75:929.
60    Vilniaus varpai / Kazys Bradūnas. - 2-asis papild. ir patais. leid. - 1947. - 27, [2] p. UDK: 821.172-1.
61    Vilnius tarp audrų / Jeronimas Cicėnas. - 1953. - 561, [5] p. UDK: 947.45-25.
62    Vytautas Ignas / [tekstų autoriai - Nijolė Tumėnienė, Aloyzas Stasiulevičius, Mikas Šileikis, Vytautas Raulinaitis, Kazys Bradūnas, Romas Viesulas, Viktoras Vizgirda, Antanas Gudaitis, Leonardas Andriekus, Henrikas Nagys. - 2001. - 135, [1] p. UDK: 75(=882:73).
63    Žemaičių dailės muziejus / Žemaičių kultūros draugija. - 1997. - 141, [3] p. UDK: 7(474.5)(069).
64    Žemaičių vestuvės / iliustravo Augustinavičius P. - [2000]. - 93, [2] p. UDK: 769.2[Augius](474.5).
65    Žingsniai / redakcijos sąstatas: Būtėnas Petras … [et. al.]. - 1947. - 64 p. UDK: 008(430)(=882)(051).