LAIŠKAI (A/Ž)

Korespondencija. Adresatai:

 Aldona Aistienė (1, b. m.), Jonas ir Aldona Aisčiai (2, 1968 ir b. m.) Jonas Aistis (1, b. m.), Leonardas Andriekus (1, b.m.),  N. Alpertas  (1, 1981), Lilija Bakanauskaitė  (12,  2000-2002, nuotr. 3), Danutė Baltutienė (1, 2001), Bernardas Brazdžionis (29, 1959-1996 ir 3 b. m.), Dana Ana Bžižinski (3, 1959, b. m.), Adomas Butrimas (1, 1997), Vytautas Čekanauskas (1, 1986), Nijolė ir Jonas (3, b. m.), K. Didžiulienė (3, 1972-1978),  Jadvyga ir Vytautas (1, 1976), Aldona (2, 1960-1982),  Stasys Gabriūnas  (1, b. m.), Nina Girs (3,  b. m.), Maria De  Hernandez (1, 1967),  Stasys Santvaras (1, b. m.), Algirdas Sperauskas (2, b. m.), Alina Staknienė (1,  b. m.), Alina Staknienė  ir Edvardas Staknys (4, b. m.), Antanas Stanevičius (1, b. m.), Marija Staneikienė (1, b. m.) ,Dangė Širvytė (1, b. m.), Domas Šniukas (1, 1995), Adolfas ir Konstancija Tyliai  (3, b. m.), Vida Turskytė (13, 1995-1998), Elena Urbaitis (1, b. m.), Vaičiūlis (1, 1964), Joana ir Antanas Vaičiulaičiai (1, b. m.), Antanas Vaičiulaitis (1, b. m.), K. Vacys (2, b. m. 169), V. Vaičius (1, 2001),  Vaitiekunas (1, 1960), Vacys Vaivada (1, b. m.), Jonas Valukonis (3, 1949, b. m.), Al. Zalatorius (1, 1993),  Aldona Zikaras (10,  1999-2000), Liuda Vladas (2, 1989), Jonas Žmuidzinas ir Halina J. Naruševičiūtė Žmuidzinienė (1, 1947), Saulius Žukas (1, 1990), Jonas Žukas (4, 2000), Jonas Žukas ir Elena Žukas (3,  b. m.), Neaiškūs adresatai (8) .