ŽYMŪS PLUNGĖS KRAŠTO ŽMONĖS

ŽYMŪS PLUNGĖS KRAŠTO ŽMONĖS

 Kartoteka redaguojama, atsiprašome už galimus netikslumus. Jeigu nerasite, žymių kraštiečių, labai prašome, mums pranešti el. paštu. Nuorodos į šaltinius:

LE – Lietuvių enciklopedija. – Bostonas,1953-1985.
TLE – Tarybinė lietuviškoji enciklopedija. – 1985-1988.
Aleksandrynas – Biržiška V. Aleksandrynas. – Čikaga, 1990. 1– 3 t. 
LRS  Lietuvių rašytojų sąvadas / Vytautas Vanagas. – Vilnius, 1996.

KYK  Kas yra kas Lietuvoje. - Kaunas, 2002-2009.

LKD - Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904 / B. Kaluškevičius, K. Misius.  – Vilnius, 2004.
internetas/

– informaciją pateikė pats asmuo. 

Abelkis Povilas (1906 01 27 (14) – 1957 08 07).
Mokytojas, rašytojas.
Gimė Žemaičių Kalvarijoje.

(LRS)

Adomavičienė Elena (1931 04 12 – 2012 04 01)

Pedagogė, kraštotyrininkė, edukologijos mokslų daktarė. Dirbo Šiaulių pedagoginiame universitete.

19621982 m. buvo Plungės 1-osios vidurinės mokyklos direktorė.

(I)


Adomavičius Stasys (g. 1942)

Gydytojas, fotografas. Gyvena Vilniuje.

Iki pensijos gyveno Plungėje ir dirbo gydytoju Plungės ligoninėje.

Alantas Vytautas (Jakševičius) (1902 06 18  1990 06 24)
Rašytojas.
Plungės gimnazijoje dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą. Čia parašė eilėraščių rinkinį 

„Amžini laužai“.

(VLE)

Aleknavičius Mykolas

Stalininkas (Rūmų valdžios pareigūnas).
Plungės miesto valdytojas. Žygimantas Augustas 1570 m. jam pavedė valdyti Plungę.

(I)

Almenas Kazys (1935 04 11 – 2017 10 07) 

Dr. profesorius, fizikas, inžinierius, rašytojas. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Buvo „Santaros-Šviesos“ federacijos narys.

Palaidotas Gegrėnuose.

 

Almenas Kazys (1907 04 01 – 1980 01 27)

Veterinarinės medicinos ir agronomijos mokslų daktaras. Lietuvos veterinarijos akademijos dėstytojas. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Mirė Nebraskoje (JAV).

Gimė Getaučių kaime (Žemaičių Kalvarijos sen.). Mokėsi Platelių pradžios mokykloje. Palaikai perlaidoti Gegrėnų kapinėse.

Andriušaitis Vitalijus (1927 06 26 – 2006 10 09)
Kandidatas į sporto meistrus. Sporto mokyklos treneris. Plungės miesto garbės pilietis (nuo 2001).
Gyveno ir dirbo Plungėje.

Andriuška Benediktas (1884 04 30 (18) – 1951 02 21)
Prozininkas, religinių raštų rengėjas.
Gimė Vilkaičių kaime (Žlibinų sen.).
(Aleksandrynas)

Andriuškaitė Stanislava (g. 1917 03 11 – 2009 04 20)

Tautodailininkė – dailininkė.

Nuo 1945 m. gyveno ir dirbo piešimo mokytoja Plateliuose.

(Plungė. 2007, kovo 16)

 

Anglickas Julius (g. 1991 05 23)

Ringo kovotojas (JAV).

Gimė Plungėje.

Anglickis Stasys (1905 12 22–1999 02 26)
Poetas.
Gimė Bernotavo kaime (Žlibinų sen.).

(VLE, Žemaičių žemė. 1999, nr. 1, p. 80.)


Ardavičienė Danutė (g.1938 01 01)

Pedagogė lituanistė, kraštotyrininkė. Plungės švietimo istorijos muziejaus darbuotoja, Plungės švietimo istorijos rašytoja.

Gyvena Plungėje.

Astrauskas Vytautas (g. 1927 03 23)

Gydytojas, patologas, fiziologas, reumatologas. Medicinos mokslų daktaras. 1992 – 1996 m. buvo LR Seimo narys. Dirbo Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institute Vilniuje.

Gimė Macenių kaime (Nausodžio sen.).

(VLE)

Augius Paulius (Augustinavičius) (1909 09 02 – 1960 12 07)
Dailininkas, grafikas.
Kilęs iš Gečaičių kaimo (Žemaičių Kalvarijos sen.).
(VLE)

Augūnas Kazimieras

Plungės miesto tarybos pirmininkas-burmistras (1934 – 1940 m.) 

Gyveno Plungėje.

 

Augūnas Saulius (g. 1956 08 15)

Pedagogas, istorikas, bibliofilas ir kolekcionierius. Buvęs Plungės švietimo inspektorius.

Gyvena Plungėje.

(Kn.: Bibliofilai apie asmenines bibliotekas. Vilnius, 2001)

Autukienė-Tamulytė Aurelija (g. 1968)
Dailininkė, aktorė.
Gimė Plungėje.

Bagdonas Benediktas Apolinaras (g. 1907 07 23 – 1977 12 20)

Kunigas pranciškonas. Nuo 1950 gyvena ir kunigauja JAV, Bridgeville, Pa.

Gimė Plungėje.

Bagdonas Juozas (1911 12 11  2005 04 11)

Dailininkas-avangardistas. 1944 m. pasitraukęs į Vakarus gyveno ir dirbo kūrybinį darbą Vokietijoje, Kolumbijoje, Vašingtone, Niujorke. 

Gimė Videikių kaime (Žlibinų sen.). Vėliau gyveno Kaune. 1999 m. iš Niujorko sugrįžo į Plungę. Padėjo įkurti Žemaičių dailės muziejų. Plungės miesto garbės pilietis (nuo 2001). Mirė Plungėje, palaidotas Kaune.

Bagužas Brunonas (1920 08 31  2008 09 09)
Kunigas, politinis kalinys, dėstė Kretingos Šv. Antano kolegijoje; rašė prisiminimus, tris pamokslų tomus, Alsėdžių parapijos istoriją. Aktyvus Sąjūdžio veikėjas. Gimė Šarnelės kaime (Žemaičių Kalvarijos sen.). 1970-1973 m. – buvo Stalgėnų parapijos klebonu.
(Kn.:  Kunigas Brunonas Bagužas. Lietuvos piliečio kelias. Varniai-Vilnius, 2006)

Bagužis Gintaras (g. 1967 08 17)

Vidaus reikalų ministerijos Valdymo departamento informacinio skyriaus vyr. inspektorius.

Gimė Plungėje.

Balaševičius Banguolis (g. 1944 08 13)
Prozininkas, vertėjas.
Gimė Alsėdžiuose.

Balčiauskis Romualdas (1957 12 14 – 2002 03 14)

Muzikantas. Plungės meno mokyklos pedagogas ir muzikos instrumentų derintojas. Buvęs Plungės kultūros namų direktorius (1997 – 1991). Jam vadovaujant buvo pastatytas naujas Kultūros namų pastatas (Kultūros centras).

(Plungė. 2002,kovo 15.)

 

Balsys Rimantas (g. 1961 02 25)

Humanitarinių mokslų daktaras. KU fakulteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas.

Gimė ir mokėsi Plungėje.

Baltutienė-Butkevičiūtė Danutė Monika (g. 1937 05 31)

Oginskių dvaro bičiulių klubo pirmininkė (2002 – 2011) mecenatė, ūkininkė. Australijos lietuvė atgavus nepriklausomybę grįžo į Lietuvą ir atstatė savo tėvų sodybą.

Gimė Smilgių kaime (Žlibinų sen.). Plungės miesto garbės pilietė (nuo 2013).

Balvočienė Jurgita (g. 1957)

Tautodailininkė.

Gyvena Pamedinčių kaime (Platelių sen.).

 

Bandza Artūras

Pianistas. Gyvena JAV.

Gimė ir baigė vidurinę Plungėje.

Bankaitė (Bonkaitė, Bonkutė) Magdalena (1862 02 16– 1933 07 29)
Daraktorė, knygnešė. 
Gyveno Plungėje, palaidota senosiose Plungės kapinėse.

(LKD)


Bataitis Stasys (1915 09 19 – 1997 04 ??)

Pedagogas, rašytojas ir žurnalistas.

1936 m. baigė Plungės kapucinų misijų kolegijos noviciatą.

(LRS)

 

Batytė Daiva (g. 1980 08 22)

Lietuvos šachmatininkėmoterų FIDE meistrė (MFM), Lietuvos moterų šachmatų čempionė (20042015 m.) ir vicečempionė (200620072016 ir 2018).

Gimė ir užaugo Plungėje.

Baužienė (Valančiūtė) Morta (g. 1946 06 08)

Muziejininkė, architektūros istorikė, knygų apie Vilnių autorė, Šv. Kristoforo statulėlės ,,Už Vilniaus atminties gaivinimą" laureatė (2016).
Gimė Šiemulių kaime, (Kulių sen.). 1953–1957 m. mokėsi Reiskių pradinėje mokykloje, 1957–1964 m. – Kulių vidurinėje mokykloje.
(inf. pateikė pati el. paštu)ir dar + iš I)


Bedaukis Stanislovas

Alsėdžių partizanų būrio vadas.

Belkindas Miša (g. 1949)

Pasaulio banko statistikos departamento vadovas; Pasaulio statistikų susivienijimo prezidentas.

Gimė Alsėdžiuose, vidurinę mokyklą baigė Plungėje.

(Kn.: Bunka E. „Pasaulio plungiškiai maižiešiai“. – Klaipėda, 2022 ir I)


Bendorienė Vanda (g. 1953 12 28)

Plungės vaikų globos agentūros Cyrulis” vadovė, draugystės ryšių su Švedijos Karalystės labdaros organizacijomis puoselėtoja. Plungės miesto garbės pilietė (nuo 2017).

Gyvena Plungėje.

Benetis Rimantas (g. 1957 07 03)
Prof. dr., KMU klinikų kardiochirurgijos klinikos vadovas, KMU Medicinos fakulteto docentas, Kauno apskrities kardiochirurgijos ekspertas.
Gimė ir mokėsi Plungėje. Plungės miesto garbės pilietis nuo 2008).
(KYK, 2002)

Beresnevičius Alfonsas (g. 1936 05 12)
Žemaičių kultūros draugijos narys, fotografas, šaulys, saulutininkas, kraštotyrininkas, rezistencijos metraštininkas. Plungės miesto garbės pilietis (nuo 2018). 
Gyvena Plungėje.


Beresnevičius Povilas (1838 04 06  1888 02 20 (08)
Kunigas, profesoriavo Žemaičių kunigų seminarijoje. Religinių raštų leidėjas.
Gimė ir dirbo Plungėje.
 (Aleksandrynas)

Bertašius Henrikas (g. 1946)

Savamokslis dailininkas, tautodailininkas.

Gyvena Babrungo kaime (Babrungo sen.).

(Žemaitis. 2017, vas. 24)


Bytautas Saulius (g. 1958)

Teologijos mokslų daktaras. Kunigas, vienuolis pranciškonas – Tėvas Paulius. Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas. 

17 metų kunigavo Plungėje (1995 – 2012).

Blinstrubas Vladislovas Algimantas (1939 10 25 – 2005 07 28)

Pedagogas, poetas ir režisierius. Dirbo Telšių liaudies teatre.

1961 – 1965 m. dirbo Plungės kultūros namų direktoriumi.

(Žemaičių saulutė. 2005, rugs. 22)

Blochas Hakoenas Chaimas Icchakas (g. 1865 09 14 - ?)

Talmudo žinovas, mokytojas. Po ketverių tarnystės Plungėje metų tapo Palangos bendruomenės rabinu ir Av Bei Din – žydų teismo pirmininku. Išvykęs į JAV tapo Ortodoksų rabinų sąjungos prezidentu.

Gimė Plungėje.

(Kn.: Bunka E. „Pasaulio plungiškiai maižiešiai“. – Klaipėda, 2022)

Blochas Jankelis Simonas (1898 – 1961) 

Verslininkas Sydnėjuje (Australija). Išgarsėjo kaip vienos garsiausios pasaulyje baleto batelių gamybos bendrovės „BLOCH“ įkūrėjas.

Gimė ir jaunystėje gyveno Plungėje.

(Kn.: Bunka E. „Pasaulio plungiškiai maižiešiai“. – Klaipėda, 2022)


Borisevičius Vincentas (1887 11 23 – 1946)
Telšių vyskupas. Kunigavo Alsėdžiuose.
Rėmė Žemaitijos partizanus.
(VLE)

Brazdeikis Leonas (1924 09 5 – 1993 07 03)
Mokytojas, inžinierius, poetas.
Gimė Žemaičių Kalvarijoje.

(LRS)

Brazdeikis Steponas Vytautas (g. 1930)

Teologijos mokslų daktaras.

Gimė Žemaičių Kalvarijoje.

Brazdeikis Vaino (g. 1964 04 13)

LR ŠMM informacinių technologijų centro direktorius. Lietuvos iniciatyvinių mokyklų klubo prezidentas, Lietuvos kompiuterininkų sąjungos narys.

Gimė ir mokėsi Plungėje.

(KYK, 2002 )

Brežinskis Jonas (1878 08 26  1963) (pasirašinėdavo slapyvardžiu Izidorius Brutenis)
1916 m. su kun. P. Malakausku Plateliuose įsteigė slaptą jaunimo organizaciją "Saulutė" ir leido to paties pavadinimo rankraštinį laikraštį.
Gyveno Babrungėnų kaime (Babrungo sen.).

(I)

Bružas, Konstantinas (1912 08 30 2005 10 16)
Kraštotyrininkas. Turėjo krašųtotyrinį namų muziejų. 
Gyveno Žemaičių Kalvarijoje.

 

Bučienė Vanda (g. 1963 06 20)

Vaikų neurologė, Plungės rajono savivaldybės ligoninės direktorės sveikatos reikalų komiteto neetatinė Seimo ekspertė.

Dirba Plungėje.

(KYK, 2007)


Budbergytė Rasa (g. 1960 05 08) 

Lietuvos politinė veikėja. Valstybės tarnautoja. 1916 m. paskirta LR finansų ministre. 

Gimė Plungėje.

(I)


Budginas Kazys (g. 1872 06 14 – )

1-ojo pasaulinio karo metais (nuo 1915) buvo Plungės burmistru. Būdamas burmistru rūpinosi ir M. Oginskienės globojama vaikų prieglauda, kuri išvykus M. Oginskienei nebeteko jokios paramos. 1916 m. Plungėje įkūrė pirmą lietuvišką mokyklą.

(Plungė. 2003, saus. 23)

 

Budginas Povilas (g. 1946 04 16)

Plungės kultūros centro liaudiškos muzikos kapelos „Suvartukas“ vadovas.

Gimė ir dirbo Plungėje.

(KYK,2007)

Budginas, Rudolfas (g. 1969 03 28)
Pianistas virtuozas. Gyvena JAV.
Gimė Plungėje, mokėsi Plungės 5-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar "Ryto" pagrindinė).

Budginienė Stasė (1942 04 21 – 2015 11 21)

Chorvedė. Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos direktorės pavaduotoja.

Gyveno Plungėje.


Budrys Ignas (1933 12 25 – 1999 01 29)
Tapytojas, akvarelistas.
Gimė Grigaičių kaime (Babrungo sen.).
(VLE)

Budvytis Stanislovas (1896 05 ?? – 1961 10 23)

Kunigas kanauninkas. Mažeikiuose pastatė Švenčiausios Jėzaus Širdies bažnyčią. Politinis kalinys.

1945 – 1948 m. kunigavo Plungėje. Grįžęs iš lagerio 1956 m. kuriam laikui apsigyveno Plateliuose.  

Bulavas Egidijus

Buvęs Plungės Dirbtinių odų gamyklos direktorius. Numizmatas. Kolekcionierius. Plungės „Rotary“ klubo iniciatorius ir (1994-1995 ir 1995-1996 m.) prezidentas.

Gyvena Plungėje.

Bulotaitė-Jurkūnienė Giedrė (g. 1947 03 11)
Dailininkė, tapytoja, grafikė.
Gimė Plungėje.

Bunka Jakovas (1923 07 13–2014 07 30)

Liaudies menininkas – tautodailininkasmedžio drožėjas, skulptorius.

Gimė ir gyveno Plungėje. Plungės žydų muziejaus įkūrėjas ir vadovas. Plungės miesto garbės pilietis. 

(KYK, 2007)

Bunkus Antanas (1923 04 01 – 2018 07 05)

Kunigas rezidentas. Grušlaukės parapijos bažnyčios statytojas.

1952 12 04 – 1954 05 12 buvo Kantaučių ir Žlibinų klebonas.

(I)

Burba Vladas (g. 1966 09 10)

Buvęs Lietuvos dziudo imtynininkas, olimpietis.

Gimė Plungėje.

(I)

Butkus Donatas (g. 1936 01 24)

Lietuvos geofizikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras. Ekologijos ir žmonių saugos tarptautinės mokslų akademijos narys (1997 m.). Dirbo docentu Vilniaus pedagoginiame universitete.

Gimė Gintališkės kaime (Platelių sen.).

Butkus Juozapas (g. 1939 01 26)

Docentas. Vilniaus universiteto ligoninės “Raudonasis kryžius”. Terapinės klinikos vadovas.

Gimė Mišėnų kaime (Šateikių sen.).

Butkus Liudvikas  

Plungės "Vilties” knygyno savininkas. 1947 m. mirė Plungėje. Palaidotas senosiose Plungės kapinėse.

Čekavičiūtė Jadvyga (1932 12 27 – 2003 01 01)
Mokytoja, kraštotyrininkė.

Gyveno Plungėje, dirbo Plungės I-ojoje ir IV-ojoje vidurinėse mokyklose.


Čekienė Drobenkaitė Elena (g. 1957 01 09)

Lietuvos ir Visagino Savivaldybės politinė ir visuomenės veikėja. 

Tarptautinio muzikos festivalio „Visagino Country“ prezidentė, Lietuvos country muzikantų asociacijos prezidentė.

Gimė Plungėje. 

(I)

Černeckis Gintautas (g. 1951 08 31)

Pedagogas, istorikas, psichologas. Plungės Simono Daukanto bibliofilų klubo pirmininkas.

Gyvena Plungėje.  

Černiauskas Leonardas (g. 1947)

Dailininkas, tapytojas, medžio meistras.

Gimė ir užaugo Plungėje. Gyvena ir turi privatų muziejų Babrungėnų kaime (Babrungo sen.).

Černiauskas Gediminas (g. 1945)

Tautodailininkas.

Gimė ir užaugo Plungėje, mokėsi 1-ojoje vidurinėje mokykloje. Gyvena Plokščių kaime (Platelių sen.).

Čižauskas Donatas (1989  2023 01 02)

Grupės „Du Donatai" vokalistas.

Gimė, gyveno ir palaidotas Plungėje.

(I)

Čiulda Juozas (1796 09 22  1861 06 11 (05.30))
Žemaičių kalbos gramatikos autorius, poetas. Parašė knygą: “Trumpi samprotavimai apie žemaičių kalbos gramatikos taisykles”.
Gimė  Jovaišiškės kaime (Babrungo sen.). Mokėsi Žemaičių Kalvarijoje.
(VLE)

Čiurionienė-Kymantaitė Sofija (1886 03 13 – 1958 12 01)
Rašytoja, M. K. Čiurlionio žmona.

Jaunystėje su tėvais gyveno Karklėnuose ir Kuliuose. 1909 m. vasarą po vestuvių su Konstantinu gyveno ir kūrė Plungės klebonijoje pas dėdę kun. Vincentą Jarulaitį.
(VLE)

Čiurlionis Mikalojus Konstantinas (1875 09 22 – 1911 03 10)
Dailininkas, kompozitorius.
1889 – 1894 m. mokėsi Plungėje Mykolo Oginskio muzikos mokykloje (muzikantinėje). 1909 m. vasarą, po vestuvių su Sofija gyveno ir kūrė Plungės klebonijoje pas žmonos dėdę kun. Vincentą Jarulaitį.
(VLE)

Dapkus Karolis (g. 1933 12 19 – 2020 07 22)
Aktorius, artistas.
Gimė Plungėje.
(VLE)

Dargis Steponas

Alsėdžių vargonininkas. Talkininkavo “Saulutės” draugijai (1916 – 1918) .

Dargytė Eugenija (1903 – 1989)

Pedagogė, Žemaičių Kalvarijos miestelio šviesuolė.

Gimė Gečaičių kaime (Žemaičių Kalvarijos sen.).

Dauguvietis Borisas (1885 03 26 – 1949 07 13)
Režisierius, aktorius, dramaturgas, artistas.
Karo metais slapstėsi ir gyveno Plungės rajone.
(VLE)

Daukantas Simonas (1793 10 28 – 1864 12 06)

Istorikas, rašytojas ir švietėjas, vienas iš pirmųjų tautinio atgimimo ideologų.

Mokėsi Žemaičių Kalvarijos mokykloje.

Daugintis Pranas (g. 1957)

Dailininkas.

Gyveno Plungėje.

(VLE)

Daukša Antanas (1904 01 11 – 1974 02 08)

Ekonomistas, prodekanas VU, docentas.

Gimė Grumbliuose (Paukštakių sen.).

Daumantas Tomas (g. 1976)

Futbolininkas. Gyvena Belgijoje.

Gimė Plungėje, mokėsi 1-ojoje vidurinėje mokykloje. 

Dirgėla Povilas (g. 1941 12 23 - 2004 10 16)
Rašytojas. Rašo apysakas ir apsakymus.

1965-1968 m. dirbo gydytoju Plungėje.
(VLA)

Dirvianskienė Jadvyga (1910 11 01 – 1992)

Tautodailininkė – rankdarbių kūrėja, tremtinė.

1957 m. apsigyveno Plateliuose.

(I)

 

Dirvianskytė Nijolė (g. 1945)

Chemijos mokslų daktarė. Tautodailininkė. Tremtinė.

1957 m. grįžusi iš tremties su tėvais persikėlė gyventi į Platelius.

(I)

Dobrovolskis Algirdas Mykolas – Tėvas Stanislovas. (1918 09 29 – 2005 06 23)
Kunigas, pamokslininkas, vienuolis kapucinas, Lietuvos pasipriešinimo sovietinei okupacijai veikėjas.
1945 – 1947 m. kunigavo Plungėje.

(I)


Domarkaitė Laima (g. 1970 04 01) 

Lietuvos šachmatininkėMoterų FIDE meistrė (1998 m.), daugkartinė Lietuvos moterų šachmatų čempionėLietuvos olimpinės moterų šachmatų rinktinės narė (2000 Stambulas, 2014 Trumsė, 2016 Baku), tarptautinės kategorijos šachmatų teisėja. 

Gimė Plungėje. Mokėsi Plungės sporto mokykloje pas šachmatų trenerį V. Andriušaitį.

(I)


Domarkaitė Martyna

Muzikantė, kompozitorė. Muzikos pedagogė.

(Žemaitis. 2021, lapkr. 9)

Domarkas Eligijus (g. 1943 01 02)
Lietuvių muzikinių teatrų režisierius.
Gimė Merkelių kaime (Babrungo sen.)
(VLE)

Domarkas Jonas (g. 1934 05 23)

Kompozitorius, KU Menų fakulteto Muzikos istorijos ir teorijos katedros docentas.
Gimė Liepgirių kaime (Šateikių sen.).
(KYK, 2007)

Domarkas Juozas (g. 1936 07 28)
Dirigentas. 1975 m. jam suteiktas nusipelniusio artisto garbės vardas.
Gimė Varkalių kaime (Nausodžio sen.). Plungės miesto garbės pilietis (nuo 2003).
(VLE)

Domarkas Stasys (g. 1939 04 15)

Dirigentas. Klaipėdos muzikinio teatro vadovas, vyriausiasis dirigentas. Mažosios Lietuvos simfoninio orkestro meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas.

Gimė Merkelių kaime (Paukštakių sen.).

(VLE)

Doniela Vytautas (g.1930 02 12)

Filosofas, akademikas. Australijos fenomenologijos draugijos pirmininkas. Filatelistas.

Gyvena Australijoje. Gimęs Skuode.

Vaikystėje (1934 – 1944) gyveno Plungėje.

(VLE)


Duoblys Algirdas Matas (g.1932 04 12)

Buvęs aktyvus sąjūdietis. 1990 – 1995 buvo Plungės miesto tarybos pirmininkas. Kraštotyrininkas. Kraštotyrininkų klubo „Pilaitė“ narys.

Gyveno Plungėje iki 2022 m.  

Duoblys Girvydas (g. 1961 06 03)

Pilietinių iniciatyvų centro direktorius, konsultacinės vaikų reikalų tarybos prie LR Prezidento narys, ET ekspertas.

Gimė Plungėje, 1968 – 1979 m. mokėsi Plungės I-ojoje vid. m-kloje.

(KYK, 2009)


Duoblys Juozas (g. 1904 – 1975)

Agronomas, visuomenės veikėjas. Baigęs Lietuvos žemės ūkio akademiją dirbo agronomu. Taip pat turėjo daug visuomeninių veiklų. Buvo šaulys, Sąjungos Vilniui vaduoti narys ir kt.

Gimė Papievių kaime (Šateikių sen.). Baigė Plungės „Saulės“ gimnaziją.

Durskis Stanislovas (1859 07 23 (11) – 1943)
Poetas.
Kunigavo ir mirė Kuliuose.

Džervienė Teklė (g. 1932)
Literatė, poetė.
Gyveno Alksnėnų kaime (Šateikių sen.). Mokėsi Plungės gimnazijoje.

Eidukas Vytautas (1936 – 2020)

Pedagogas, kolekcionierius.

1962 m. atvyko dirbti ir gyventi į Plungės rajoną. Pradėjo dirbti mokytoju Gintališkėje, vėliau Šateikiuose. Nuo 1977 m. gyveno Plungėje. Dirbo matematikos mokytoju Plungės pagalbinėje mokykloje.

Efrosas Borisas (1914 11 01 - 2001 06 05)

Medicinos mokslų daktaras, cirurgas, padaręs pirmąją planinę širdies operaciją Lietuvoje (1958 m.).

Gimė Plungėje.

(Kn.: Chirurgo gyvenimas : Borisas Efrosas. - Vilnius, 2003)


Eitutavičius Kazimieras (1833 03 02 – 1906 02 18)
Poetas, knygnešys.
Gimė Vilkaičių kaime (Žlibinų sen.).

Ereminas Leonas (1863 06 23 – 1927 10 30)
Choro dirigentas Niujorke.
Gimė Šarkių kaime (Babrungo sen.).
(VLE)

Gabalis Česlovas (g. 1964 11 21)

Dainininkas. Roko grupės „Pelenai” vokalistas.

Gimė ir užaugo Plungėje. Groti gitara mokėsi pas 3-iosios vidurinės mokyklos direktorių Juozą Milašių.

(I)

Gadeikytė Julija (1902 09 18 – 1996 06 20)
Saulutininkė.  
Gyveno Beržoro kaime (Platelių sen.).

Garšva Pranas (g. 1915 01 18 – 1993 01 24)

Kunigas. Ilgametis „Draugo“ laikraščio (JAV) redaktorius.

1942 – 1944 m. kunigavo Žemaičių Kalvarijoje.

(Žemaitis. 1993, bal. 10)

Gaudiešius Vladas (g. 1936 08 28)
Plungės fotografas. Ilgametis „Žemaičio“ redakcijos fotokorespondentas.
Gyvena Plungėje.

Gečas Juozas (1962 06 11)

UAB „Juorega“ direktorius, LSDP narys.

Gimė ir dirba Plungėje.

(KYK,2007)


Gedgaudas Kazimieras (1901 01 21)

Kunigas.

Gimė Žemaičių Kalvarijoje.

Gedgaudas Norbertas (1824 06 19 (9) – 1901 01 03 (16)
Religinės literatūros rengėjas, vertėjas. Nuo 1981 m. Plungės altarista.
Mirė Plungėje.
(LRS)

 

Gedgaudienė Birutė (1946 07 22)

Vertėja.

Gimė Plateliuose.

Gedvilas Vytaras (g. 1965 05 15)

Tautodailininkas, vytelių pynėjas.

Nuo 1971 m. gyvena Plungėje.

(Plungė. 2020, geg. 26)

Genys Pranas (1902 03 01 – 1952 08 26)
Poetas, muziejininkas, fotografas, kraštotyrininkas.Telšių "Alkos" muziejaus įkūrėjas. Sovietų nukankintas Macikų lageryje (Šilutės raj.)
1945 – 1952 m. gyveno Plungėje.
(VLE)

Gentvilaitė Austėja (g. 1994)

Dainininkė.

Gimė ir užaugo Plungėje.

(Žemaitis. 2021, saus.19)

Giedraitis Juozapas Arnulfas (1757 06 24 – 1838 07 17 (5)
Vertėjas, Žemaičių vyskupas.
Gyveno ir mirė Alsėdžiuose.
(VLE)

Giedraitis Merkelis (apie 1536 – 1609 04 06)
Vyskupas.
Turėjo apartamentus Alsėdžiuose.
(VLE)

Giedraitis Simonas (1764 – 1844 08 7/19)
Pavyskupis, Žemaičių vyskupijos sufraganas, Aramiteno vyskupas. Žemaičių vyskupijos kapitula.

Mirė Alsėdžiuose.
(VLE)

Giedrimas Juozas (g. 1802)
1831 m. sukilimo dalyvis.
Gimė netoli Gintališkės kaimo (Platelių sen.).

Gintila Jonas Krizostomas (1788 11 14 – 1857 08 06 (07 25)
Knygų kolekcionierius, hebraistas, religinių raštų rengėjas, Žemaičių vyskupijos valdytojas.
Gimė Gelindėnų kaime (Paukštakių sen.) Gyveno, mirė ir palaidotas Alsėdžiuose.
(VLE)

Girdžiūnienė Apolonija (g. 1929 09 06)

Kraštotyrininkė. Rašė straipsnius į Tautotyros žurnalą. Trijų kraštotyrinių knygų autorė.

Gyvena Plungėje.

Globys Aurelijus (g. 1967)

Gitaristas. Gyvena Vilniuje.

Gimė ir užaugo Plungėje. Mokėsi Plungės 3-iojoje vidurinėje mokykloje.

(Plungės žinios. 2007, bal. 6)

Goldšmitas Lazarus (g. 1871 - )

Labiausiai žinomas dėl pirmojo Babiloniško Talmudo vertimo į vokiečių kalbą. Sudarė ir visų žinomų Etiopijos spaudinių sąrašą „Bibliotheca Aethiopica“. Jo knygas ir vertimus spausdino Frankfurto prie Maino, Strasbūro, Lisabonos, Berlyno leidyklos.

Gimė Plungėje.

(Kn.: Bunka E. „Pasaulio plungiškiai maižiešiai“. – Klaipėda, 2022)

Goldvaseris Buruchas

Plungės miesto tarybos pirmininkas-burmistras (1925 – 1937 m.).

Gyveno Plungėje.

Goldwater Hary

Didžiulės maisto firmos direktorių tarybos narys. Vėliau konsultatas. Gyveno JAV.

Gimė Plungėje, Plungės burmistro sūnus.

Goleris Isakas ((1891 – 1939)

Anglijos poetas, dramaturgas, rašytojas, pamokslininkas, ministras.

Gimė Plungėje.

(Kn.: Bunka E. „Pasaulio plungiškiai maižiešiai“. – Klaipėda, 2022. Ir I)


Grigola Povilas (g. 1956 01 22 – 2006 10 ??)

Kraštotyrininkas. Muziejininkas.

Gyveno ir dirbo Plungėjė.

Grišmanauskas Juozas (1927 10 06 – 1983 07 16)
Dalyvavo egzistenciniame judėjime. Lietuvos pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvis.
Gimė Medsėdžių kaime (Platelių sen.).

Grosas Artūras Severinas (Aleksandrietis) (1821-1870)
1963 m. sukilėlių vadas, skelbęs manifestą Plateliuose, Plungėje, Tveruose.

Grušys Juozas (1859 04 04 – 1943 11 11)
Knygnešys.
Gyveno Kuliuose.
(VLE)

Grušys Juozas (slp. Žilvinis) (1915 03 20  – 2002 01 29)
Poetas, tremtinys, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos pogrindininkas, Sąjūdžio dalyvis, Sukilėlių klubo narys, knygnešio Juozo Grušo sūnus.
Gimė Juodeikių kaime (Nausodžio sen.).

Gudas Jurgis (1868 04 22 (05 04) – 1941 12 07)
Knygnešys.
Gimė Kumžaičių kaime (Kulių sen.).

(LKD)


Gurevičius Juozas (g. 1957) 

Medicinos mokslų daktaras, skausmo medicinos specialistas Elmhurst mieste, IL (JAV). Šiuo metu jis dirba ELMHURST MEMORIAL HEALTHCARE. Sertifikuotas skausmo medicinos srityje. Gyvena ir dirba JAV. 

Gimė ir baigė vidurinę mokyklą Alsėdžiuose. 

(I)

Gurevičius Romualdas Juozapas (g. 1951 03 19)

Profesorius, onkologas. Mokslinio mokymo bendradarbis, IARC, Lionas Prancūzija, 1986 m. Epidemiologas, visuomenės sveikatos medicinos specialistas.Sveikatos informacijos centro vedėjas, Higienos institute, Vilnius, Lietuva, 2004 – 2010 m. 

Gimė ir baigė vidurinę mokyklą Alsėdžiuose. 

(I)

Guščius Alfredas (g. 1940 09 13)
Kritikas, eseistas. Gyvena Vilniuje.

Gimė 1940 m. Mardosų kaime ( Nausodžio sen.).

Horvicas Jozefas Joselis (g. 1847 – ?)

Įkūrė religines mokyklas Naugarduke, Šiauliuose, Daugpilyje, Varšuvoje, Berdyčeve, Odesoje, Lydoje ir kituose Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos, Lenkijos miestuose. Iš visų jo įkurtų ješivų iki šiol išliko tik Geitshedo kolegija Anglijoje. Ši jo vardu pavadinta žydų religinė mokykla – pati didžiausia Europoje ir viena prestižiškiausių pasaulyje.

Gimė Plungėje.

(Kn.: Bunka E. „Pasaulio plungiškiai maižiešiai“. – Klaipėda, 2022)


Idzelevičienė Ona Skaistutė (g. 1941 09 24)
Tarptautinės klasės šokėja, baletmeisterė. Sportinių šokių kolektyvo “Žuvėdra” vadovė Klaipėdoje.

1956 – 1958 m. buvo Plungės saviveiklos šokių kolektyvų šokėja. 1959  1962 m. Plungės tautinių šokių kolektyvo šokėja.
(VLE)

Ivinskis Juozas (1878 – 1929)

Ūkininkas, istoriko prof. Zenono Ivinskio tėvas, Plungės bažnyčios mecenatas. Gyveno Kaušėnuose.

Palaidotas senosiose Plungės kapinėse.

Ivinskis Zenonas (1908 05 25 – 1971 12 24)
Istorikas, profesorius. Dėstė tarpukario Lietuvos Vytauto Didžioje universitete. Vėliau - Lietuvių emigrantas Vokietijoje. Vatikano archyvuose rinko medžiagą ir parašė Lietuvos istoriją. 
Gimė Kaušėnų kaime (Nausodžio sen.).
(VLE)

Jackus Klementas Antanas (1756 – 1823 06 04)

Rašytojas. Kūrė žemaitiškus eilėraščius.

Gimė Žemaičių Kalvarijoje.

(LRS)

Jadziauskas Antanas (1931 01 02 – 2021 06 28) )

Pedagogas, treneris, vienas iš Plungės sporto mokyklos įkūrėjų.

Plungės rajono futbolo rinktinės, 1956 m. iškovojusios Lietuvos čempiono vardą, treneris. Vienas iš Plungės sporto mokyklos įkūrėjų. Plungės miesto garbės pilietis (nuo 2013).


Jakimavičius Liudvikas (g. 1959 08 21)
Rašytojas, redaktorius, Redaguoja „Sietyną“. Baltijos TV scenaristas bei režisierius.Lietuvos rašytojų sąjungos narys.  
Gimė Kuliuose.

(I)

Jakštienė Dalia (g. 1964)

Liaudies menininkė.

Gimė Užpelkių kaime (Platelių sen.).

Janikavičius Antanas~ {Jonikas} (1791 – 1850 12 09k)

Kunigas.

1828-1832 m. buvo vikaru Kuliuose.1845 m. paskirtas Platelių klebonu J.K. Gintilos giminaitis.

Jankauskas, Benediktas (g. 1941 03 20)

Habil. biomedicinos mokslų daktaras. Mokslininkas, dirbęs LŽI Kaltinėnų bandymų stoties vyriausiuoju mokslo darbuotoju. Pasaulinės dirvožemio ir vandens apsaugos asociacijos (WASWC) narys, Lietuvos grupės vadovas.

Gimė Plokščių kaime (Platelių sen.).

(KYK, 2009)


Jankauskienė-Vyšniauskaitė Marija (1954 05 02 – 2022 09 28)

Gamtininkė. Dirbo Žemaitijos nacionaliniame parke (2000 – 2022) Plateliuose.

(Žemaičių žemė, 2022, Nr. 14. P. 48-49)


Jankevičienė Zuzana

Plungės rajono Kulių vidurinės mokyklos direktorė (1978 – 2009). Istorikė, kraštotyrininkė. Aktyvi Kulių bendruomenės kultūrinio paveldo saugotoja, Kulių krašto muziejaus įkūrėja.

(KYK, 2007)

Jarulaitis Vincentas (1859 03 13 – 1939 11 25)
Kunigas, klebonas, visuomenininkas. 1893 m. – Kulių klebonas, 1900-1910 m. – Plungės klebonas. 1906 m. prie Babrungo upės padėjo įrengti Lurdą.

Jasikevičius Rapolas (1801 - 1879 08 28 (16)

Religinės literatūros rengėjas. Vienuolis dominikonas

Gyveno ir mirė Žemaičių Kalvarijoje.

Jaugėla Vytautas (g. 1938 10 18)

Fotografas, tautodailininkas, medžio drožėjas, tapytojas. 1990 –1995 m. – Platelių apyl. viršaitis, vėliau dirbo Gintališkės kultūros namų direktoriumi.

Gyvena Gintališkėje (Platelių sen.).

(I)

Jaunius Gediminas (g. 1978 02 16)

Plungės rajono savivaldybės mero pavaduotojas. Televizijos laidų vedėjas.

Gimė ir dirbo Plungėje.

(KYK, 2007)

Jokužienė Adelė-Saukaitė. (1925 12 25 – 1999 03 07)

Docentė.

Gimė Alksnėnų kaime (Šateikių sen.).

Jomantienė Genovaita (g. 1949 12 08)

Kultūros veikėja.

Gimė Jovaišiškė kaime (Babrungo sen.), dirbo ir Plungės rajone.

(KYK,2007)

Jonikaitė Zuzana (1902 02 14 – 1981 11 26)
Kalbininkė.
Gimė Ylių kaime (Alsėdžių sen.), mirė Alsėdžiuose.
(VLE)

Jonušas Justinas (g. 1926 – 2012 05 15) )
Tautodailininkas.
Gyvena Godelių kaime (Šateikių sen.).

Jonušienė Regina (g. 1926 08 12 – 2016 01 28)

Tautodailininkė – medžio drožėja.

1947 – 1957 m. dirbo mokytoja Stirbaičių kaime (Alsėdžių sn.). Nuo 1958 m. gyveno Godelių kaime (Šateikių sen.).

(Plungės žinios. 2016, vas. 5)

Jonutis Raimondas (1955 10 29 – 1996 07 11)
Poetas.Gyveno Vilniuje.

Gimė, mokėsi ir kurį laiką dirbo Plungėje.

Jucikas Virginijus (g. 1964)

Fotografas.

Mokėsi ir gyveno Žemaičių Kalvarijoje.

Jucius Juozas (1914 03 12 – 1992 07 02).

Mokytojas, ruošė spaudai vadovėlius. Krikščionių demokratų partijos narys. Dalyvavo 1941 m. birželio 22 d. sukilime Kaune.

Gyveno ir dirbo Plungėje.


Jucys Adolfas (1904 09 12 – 1974 02 04)
Fizikas, daugiaelektronių atomų teorijos kūrėjas, šiuolaikinės teorinės fizikos Lietuvoje pradininkas. Fizikos ir matematikos mokslų daktaras.
Mokėsi Plungės gimnazijoje.
(VLE)

Jundulienė-Ignerytė Laima (g. 1963 09 26)

Muzikantė, Plungės kultūros centro instrumentinio ansamblio „Namų muzika“ vadovė.

Dirba Plungėje.

(KYK,2007)

Juodgalvis Leonas (1914 – 1991)

Nusipelnęs mokytojas.

Dirbo ir gyveno Plungėje.

Jurkaitienė Danutė (g. 1934 01 28 – 2009 04 06)   

Kaimo menininkė. Dailininkė.

Gyveno Alsėdžiuose.

Jurkus Juozas (g. 1915 08 27 – 1954 12 23)

Kalbininkas.

Gimė Šašaičių kaime (Žemaičių Kalvarijos sen.).

(Žemaičių saulutė, 1995, spalio 7.)

Jurkus Paulius (1916 07 29 – 2004 04 09)

Žurnalistas, rašytojas, dailininkas, lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas JAV. Karo metais pasitraukė į Vakarus.

Gimė ir iki 1944 m. gyveno Žemaičių Kalvarijoje.

(TLE)

Jurkus Vaclovas (g. 1958 02 23) 
Lietuvos futbolininkas, treneris. Vilniaus "Žalgirio” futbolo meistrų komandos vartininkas.
Gimė ir augo Plungėje.

(I)

Jurkutė Jurgita (g. 1985 04 23)

Aktorė, TV laidų vedėja. Lietuvos fotomodelis, konkurso „Mis Lietuva 2007“nugalėtoja.

Gimė ir užaugo Plungėje.

(I)

Juška Vincas (1841 (60) – 1939)
Knygnešys.
Gyveno ir mirė Žemaičių Kalvarijoje. Palaidotas Žemaičių Kalvarijoje.

Juzumas Vincentas (1819 – 1901 07 01/14)
Kunigas, lietuviškų religinių knygelių rašytojas.
Mokėsi Žemaičių Kalvarijos parapinėje mokykloje.

Kahanemanas, Josifas Šleimė (1888 05 13 – 1969?). Rabinas. Vadovavo Gardino ješivai, Panevežyje įkūrė vieną didžiausių Lietuvoje rabinų mokyklą, dar tris ješivas ir vaikų namus. 1923 m. išrinktas į Lietuvos Antrąjį Seimą. 1940 m. išvykęs į Palestiną, ten įkūrė Panevėžio vardu iki šiol vadinamą vieną garsiausių pasaulyje dvasininkų mokymo kompleksą ir jam vadovavo, buvo Izraelio Toros žinovų Tarybos narys. Jo vardu Izraelyje pavadinta gatvė.

Gimė Kuliuose.

(Kn.: Bunka E. „Pasaulio plungiškiai maižiešiai“. – Klaipėda, 2022)


Kalvėnas Vladas

Buvęs (1967 11 14 – 1982 05 22) rajoninio laikraščio „Kibirkštis“ (dabar „Žemaitis“) redaktorius.

Gyveno Plungėje.

Kamantauskas Viktoras (1899 10 28 ­– 1951 11 01)

Lietuvos žurnalistas, kalbininkas, vertėjas, redaktorius.

1927 02 01- 1928 10 20 dirbo mokytoju Plungės „Saulės“ gimnazijoje.

(LE)


Karečka Zenonas 1890 12 20 – 1954 10 10)

Kunigas, politinis kalinys. Vokiečių okupacijos metais jis padėjo slapstytis iš Vilniaus geto pabėgusioms dviems žydaitėms.

Gimė Plungėje. Mokėsi Plungės progimnazijoje.

(I)

Kasakauskis Jurgis (1650 – 1722)
Kunigas. Parengė daug kartų perspausdintą lietuvišką maldaknygę "Rožančius švenčiausios Marijos panos".
Vienuolis domininkonas Žemaičių Kalvarijoje.

(LRS)

Kastautas-Kaškauskas Jonas (g. 1895 07 18 – 1958 06 03)

Pirmasis Plungės miškų urėdas. 1929 m. paskirtas naujai įkurtos Plungės miškų urėdijos urėdu.

Katkus Anzelmas (g. 1943 03 14 – 2005 07 ??)

Socialinių mokslų daktaras. Klaipėdos universiteto dėstytojas.

Gimė Plungėje.

Katkus Kostas (g. 1937 )

Grafikas. Laikraščio „Lietuvos aidas“ meno direktorius.

Gimė Paežerės Rūdaičių kaime (Platelių sen.).

Katkus Mikalojus (1852 12 17 – 1944 06 26)

Prozininkas, etnografas, liaudies švietėjas, draudžiamosios spaudos platintojas, pirmasis diplomuotas Lietuvos agronomas.
Trumpai mokytojavo Plungės pranciškonų gimnazijoje (apie 1921/ 2 m.).

(LKD)

Kaukaitė Giedrė (g. 1943 12 02)

Dainininkė, artistė. LMA docentė, profesorė, LMA senato narė, Lietuvos muzikų sąjungos narė.

Gimė Plungėje. Plungės miesto garbės pilietė (nuo 2007).

Kaunackis Platonas (1865 07 17–1919 12 19)

Gydytojas. 

Iki pirmojo pasaulinio karo gyveno ir dirbo gydytoju Žemaičių Kalvarijoje. Po karo gyveno, dirbo ir mirė Plateliuose. Palaidotas Beržoro kapinėse. 

Kaunas Domas (g. 1949 04 21)
Knygotyros, mediotyros ir leidybos tyrimų katedros prof. emeritas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras.
Gimė Šlepečių kaime (Paukštakių sen.).
(Knygotyra: enciklopedinis žodynas. Vilnius, 1997)

Kavaliauskas Petras (1870 07 03 – 1902 01 09)
Knygnešys.
Palaidotas Alsėdžių kapinėse.

Kavaliauskienė Rūta (g. 1952)

Tautodailininkė – skulptorė.

1975 m. apsigyveno Plungėje, dirbo liaudies kūrybos gaminių įmonėje „Minija“.

Kerpauskaitė Ona (1892 – 1941)

Medicinos mokslų daktarė, rentgenologė.

Gimė Šarnelėje (Žemaičių Kalvarijos sen.).


Kerpauskas
 Ignas (1875 05 22 (06 03) – 1937 03 30)

Daktaras. Visuomenės veikėjas.

Gimė Šarnelėje (Žemaičių Kalvarijos seniūnija).

(LE) 

Kiršenšteinas (XVIII a.).
Plungės miesto valdytojas.

Kirtiklis Andrius (1901 07 27 – 1993 10 03)
Poetas, vertėjas.
Vienas iš seniausių Plungės gimnazijos direktorių.

Kiseliūnaitė Dalia (g. 1958 08 07)

Prof. dr. lietuvių kalbininkė, Mažosios Lietuvos tyrėja.

Gimė Plungėje. Baigė Plungės 3-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Saulės gimnazija).

(I)


Kiseliūnas Algimantas (1933 – 2016 02 18)

Pedagogas lituanistas. Plungės 3-osios vidurinės mokyklos įkūrėjas ir direktorius.

Gyveno ir dirbo Plungėje.

Klimas Albinas (g. 1952 03 25)

Verslininkas, visuomenės veikėjas.

Buvęs Plungės meras 2011– 2014 m. Gyvena Babrungėnų kaime (Babrungo sen.). Baigė Plungės 3-ąją vidurinę mokyklą.

Klimas Vitas (1950 – 2005 11 08)

 Politikas ir pedagogas. Plungės r. Savivaldybės tarybos narys. Žemės ūkio ir verslo mokyklos direktorius.

Gyveno Plungėje.

Klišonis Audrius (g.1964 05 15)

Seimo narys. Plungės verslininkas. Nuo 2014 m. Plungės rajon meras.

Gyvena Plungėje.

Knašius Vladas (1927 11 29 – 1976)
Krepšinio treneris ir krepšinio mokyklos vadovas.
1949 m. sportinį darbą pradėjo Plungėje, dirbo apskrities Kūno kultūros ir sporto komiteto pirmininku iki 1950 m.
(http://www.klaipedoskrepsinis.lt/lt/istorija/vladas-knasius.html)

Kniūkšta Antanas (g. 1922)

Medžio drožėjas

Gimė Sėlenių kaime (Šateikių sen.).

(Plungė. 2012, rugp. 31)


Kniūkšta Povilas (1924 –1985).

Menininkas. 12 metų „Minijoje” kūrė etalonus.


Končius
 Ignas (1886 07 31 – 1975 02  19)
Profesorius, fizikas, etnografas, kraštotyrininkas.
Gimė Purvaičių kaime (Žlibinų sen.).
(LE)


Končius Petras (1840 – 1890)

Kunigas.

Gimė Purvaičių kaime (Žlibinų sen.)

Končius Vincentas (1885 – 1954)

Lietuvos kariuomenės savanoris.

Gimė Kepurėnų kaime (Žlibinų sen.).

Kontrimaitė Marytė (g. 1947 02 09)
Poetė, verėja.
Gimė Vilkaičių kaime (Žlibinų sen.).

(TLE; Metai, 2016 Nr. 5-6, p. 190)

Kosčiauskas Mykolas (1913 02 08 – 2003 03 05)
Geografas, Lietuvos geodezijos inžinierius, fizinių mokslų daktaras, Inžinierinės geodezijos tyrimų pradininkas Lietuvoje.
Gimė ir jaunystėje gyveno Plungėje. 1932 m. baigė Plungės gimnaziją.

Krolis Viktoras (g. 1948 06 19)

Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius.

Gimė Plungėje.

(KYK, 2007)

Krulis Celestinas Gerutis (g. 1938 05 19)
Grafikas, dailininkas.
Gimė Beržoro kaime (Platelių sen.)

Kubilius Sigitas

Aktorius. Dirba Vilniaus akademiniame dramos teatre.

Gimė ir užaugo Plungėje.

Kučinskas Juozas (1876 – 1963)
Pirmasis Lietuvoje įsteigė linų verpimo įmonę.
Gyveno ir dirbo Plungėje. Palaidotas senosiose Plungės kapinėse.

Kulbokas Vladas (1908 04 06 – 2000 12 24)

Pedagogas, literatūros tyrinėtojas.

Mokytojavo Plungėje.

Kulikauskas Andrius (g. 1951 07 30)

Dainininkas, kompozitorius, muzikantas, aranžuotojas. Buvusio estardinio ansamblio “Vilniaus aidai” vadovas. Vėliau su Vytautu Kernagiu įkūrė „Dainos teatrą“19851990 m. jo muzikinis vadovas. Nuo 2001 m. „Keistuolių teatro“ muzikinis vadovas, dalyvauja spektakliuose, koncertuoja su violončelių kvintetu „Quincelli“.

Gimė Pakruojo rajone.

Dar mažas būdamas su tėvais persikraustė į Plungę. Baigė Plungės muzikos mokyklą. Plungės miesto garbės pilietis (nuo 2016). 

Kumšlytis Leonas (1901 –1940 11 07)
Kraštotyrininkas, buvęs Plungės valsčiaus viršaitis.
Gyveno Plungėje, palaidotas Plungės senosiose kapinėse.
(TLE)

Kuodys Jonas

Medžio skulptorius, tapytojas, tautodailininkas.

Gyvena ir dirba Plungėje.

Kuprelytė Aldona

Etnologė. Žemaitijos nacionalinio parko mokslinė bendradarbė.

Gyvena Plateliuose.

Kurmanavičius Juozas (g. 1952)

Ciuricho (Šveicarija) universiteto profesorius.

Gimė Alsėdžiuose. Baigė Alsėdžių vidurinę mokyklą.

(I)

Kurnickas Vytautas (g. 1955 07 23) 

Operos solistas, kompozitorius. 

Nuo 2021 m. gyvena Plungėje.

(KYK)

Kurnickienė Gražina (g. 1976)

Operos solistė. 

Nuo 2021 m. gyvena Plungėje.

(KYK)

Kvieskienė Giedrė (g. 1956)

Socialinių mokslų daktarė, profesorė.

Mokėsi Plungės 3-iojoje vidurinėje mokykloje.

(I)

 

Laima Rimantas (g. 1958 11 10)

Menininkas, skulptorius.

Gyvena Skripsčių kaime (Alsėdžių sen.).

Lankauskas Romualdas (1932 04 03 – 2020 02 04)

Žurnalistas, rašytojas dailininkas.

Mokėsi ir dirbo Plungėje.

(TLE)


Lapukas Antanas (1951 09 24 – 1997 03 04)
Mokytojas ekspertas, Plungės rajono savivaldybės meras 1995 – 1997 m.
Gyveno, dirbo ir palaidotas Plungėje. Plungės miesto garbės pilietis (nuo 2001).
(Žemaitis. 1997, kovo 8)


Lapukienė-Budrikaitė Elvyra Valerija (g. 1942 12 24 – 2018 07 14)

Pedagogė, visuomenės veikėja. (TS(LK) Plungės skyriaus pirmininkė. Plungės rajono savivaldybės merė 2007 – 2011 m.

Gyveno Plungėje.

(KYK, 2007)

Latakas Rimantas (g. 1971 02 21) 

Ekonomistas, diplomatas.1995–2004 m. buvo finansų ministerijos Biudžeto departamento Ūkio sektorių skyriaus vyriausiasis specialistas, 2004–2006 m. – Užsienio reikalų ministerijos Biudžeto ir finansų valdymo skyriaus vedėjas, vėliau – Finansų departamento direktorius. 20082011 m. – Lietuvos generalinis konsulas Gardine, grįžęs vėl vadovavo URM Finansų departamentui. Buvo Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Moldovos Respublikoje.

Gimė ir užaugo Plungėje.

Lechavičius (Lekavičius, Lachawicza) Jonas (1819 02 21 (9) – 1861 12 20 (8))
Išleido elementorių “Naujas mokslas skaitymo rašto žemaitiško" (1846 m.).

1849 m. vikaravo Alsėdžiuose.
(LRS)


Leilionienė Zafyra (g. 1955 03 29)

Tautodailininkė, tapytoja. Tautodailininkų sąjungos Plungės skyriaus pirmininkė.

Gyvena Plungėje.

Lygnugaris Petras (1909 03 06 – 1985 07 04)

Kunigas, politinis kalinys.

Dirbo Plungėje, Žemaičių Kalvarijoje. Palaidotas Žemaičių Kalvarijoje.

(Žemaičių saulutė. 1998, vas. 27)


Lingys Justinas  (g. 1960 06 04)

Režisierius.

Gimė Plungėje. 1978 m. baigė Plungės 4-ąją vidurinę mokyklą.

(I)

 

Lingys Vitas (1960 08 13 – 1993 10 12) 

Žurnalistas, vienas iš tiriamosios žurnalistikos pradininkų Lietuvoje. 1989 m. rugsėjo mėn. su Vitu Tomkumi ir Ryčiu Taraila įkūrė pirmą nepriklausomą dienraštį „Respublika“, vyr. redaktoriaus V. Tomkaus pavaduotojas. Nužudytas kriminalinių nusikaltėlių.

1978 m. baigė Plungės 1-ąją vidurinę mokyklą.

(I)

Lipšičas Izraelis Isakas (Lipi Lipšicas) (g. 1903 04 24 – ?)

Pasaulinio garso menininkas, modernistas.

Gimė Plungėje.

(Kn.: Bunka E. „Pasaulio plungiškiai maižiešiai“. – Klaipėda, 2022)


Lizdenytė Agnietė (1948 – 2021)

Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos mokytoja. Sąjūdietė. TS-LKD Plungės skyriaus narė, Lietuvos nepriklausomybės gynimo sausio 13-osios brolijos Plungės sk. pirmininkė, ilgametė Politinių kalinių ir tremtinių mišraus choro vadovė, vargonininkė.

Gyveno ir mirė Plungėje.

Lubys Bronislovas (g.1938 10 08 – 2011 10 23)

Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos AKTO Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras, 1992-1993 m. – Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas. Technikos mokslų daktaras ir docentas. Nuo 1999 06 07 – AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ prezidentas. Nuo 2001 m. – UAB Koncerno „Achemos grupė“ valdybos pirmininkas, vykdomasis direktorius.

Gimė ir mokėsi Plungėje. Buvo Plungiškių draugijos prezidentas. Plungės miesto garbės pilietis (nuo 2002).

(KYK, 2002 m. ir I)


Lukas Aleksandras (g. 1945 01 12)

Politinis veikėjas. 1997 – 2000 m. Plungės rajono savivaldybės meras. 2000 – 2010 m. buvo AB „Plungės Lagūna“ generalinis direktorius.

(KYK,2007 ir I)

Lukas (Lukošius) Petras (g. 1897 11 21)
Skulptorius (baigęs Milano akademiją).
Gimė Drūkščių kaime (Žlibinų sen.).

Lukošiūtė Rozalija (1861 – 1934)
Knygnešė.
Palaidota senosiose Plungės kapinėse (yra medinis paminklas - koplytstulpis).

Mačernis Juozas (1891 01 22 – 1976 )
Pedagogas, visuomenės veikėjas. Esperantininkas, išspausdinęs virš 20 įvairių knygų.
Gimė Šarnelės kaime (Žemaičių Kalvarijos sen.).
(LE)

Mačernis Kazys (1908 05 28 – 1940 07 23)

Ekonomistas, pedagogas.

Gimė Šarnelėje.

Mačernis Mečislovas (1897 10 30 – 1988 03 29)
Mokslininkas pedagogas. Pedagoginių knygų autorius.
Gimė Gedrimų kaime (Alsėdžių sen.). Beveik 20 metų mokytojavo Plungėje. Mirė ir palaidotas Plungėje.
(Kn.: Tauragės mokytojų seminarija 1923-1942 (1944). - Tauragė, 1998. – P. 7-8)

Mačernis Vytautas (1921 06 05 – 1944 10 07)
Poetas, vertėjas.
Gimė ir gyveno Šarnelėje (Žemaičių Kalvarijos sen.).
(TLE)


Majorovas Vitalijus (1961 04 06 – 1997)

Daugkartinis šachmatų čempionas. Tarptautinis sporto meistras, šachmatų treneris, pirmasis Lietuvos šachmatų federacijos prezidentas.

Mokėsi Plungės 1-ojoje vidurinėje mokykloje ir Plungės sporto mokykloje. Buvo trenerio A. Andriušaičio mokinys.

(I)

Malakauskas Martynas (1932 01 25 – 2014 03 13)

Kauno politechnikos instituto (dabar Kauno technologijos universiteto) Statybos ir santechnikos bei Statybos fakultetų dekanas, docentas). Vadovėlių autorius.

Gimė ir užaugo Plungėje.

Malakauskis Petras (1889 04 18 – 1948)
Kunigas. 1916 m. su J. Brežinskiu Plateliuose įsteigė slaptą jaunimo organizaciją "Saulutė" ir leido to paties pavadinimo rankraštinį laikraštį.
Gimė Mikytų kaime (Platelių sen.).
(LE)

Malerytė Jolanta (g. 1957 01 16)
Poetė, emigrantė (gyveno Izraelyje, Kanadoje).
Gimė Plungėje.

Mantvydas Pranas (1894 12 04 – 1960 08 08)

Filosofas. Filosofijos mokslų daktaras. Vertėjas.

Gimė Pučkorių kaime (Platelių sen.).

(TLE)


Markevičienė Irena

Plungės Senamiesčio vidurinės mokyklos choreografijos mokytoja ekspertė, sportinių šokių šokių teisėja.

(KYK,2007)

Martusevičius Antanas ( g. 1955 04 23)

Gydytojas-chirurgas. 2000 m. paskirtas Sveikatos apsaugos viceministru. Buvo Plungės ligoninės vadovas.

Gimė ir augo Milašaičių kaime (Stalgėnų sen.). Mokėsi Plungėje.

  

Masalskis Ignotas Jokūbas (1726 07 30 – 1729 07 22)
Lietuvos valst. polit. ir bažnyčios veikėjas. Vilniaus vyskupas.

Buvęs Plungės valdų šeimininkas.
 (TLE)

Masalskis Valentinas (g. 1954 04 11)

Profesorius, aktorius, režisierius. Dirba Klaipėdos universitete.

Dabar gyvena Kuliuose.

Matulevičius Jonas (1776 – 1858 04 17 (5)

Kunigas. Raštijos atstovas, palikęs eiliuotą sveikinimą M. Valančiui.

Mirė Alsėdžiuose.

Matulis Romas (g. 1965 01 01)

Plungės kultūros centro direktorius, vaikų ir jaunimo teatro „Saula“ vadovas, kultūros veikėjas.

Gyvena ir dirba Plungėje.

(KYK, 2007)


Meškauskas Aloyzas (g. 1931 10 15)

Muzikos mokytojas ir chorvedys.

19691985 m. Plungės vaikų muzikos mokyklos direktorius ir mokytojas, mėgėjų chorų vadovas. 1970 m. respublikinei dainų šventei parengė Plungės „Linų audinių“ fabriko mišrųjį chorą, o 1975 m. kartu su G. Pakalniene Plungės rajono „Minijos" liaudies meno gaminių įmonės mišrųjį chorą. 1978 m. suorganizavo Plungės švietimo darbuotojų moterų chorą ir kurį laiką jam vadovavo.

(I)

Meškauskas Kastas (Konstantinas) (1905 – 1932)
Mokytojas. Buvo paskirtas Lietuvos Prezidento asmeniniu sekretoriumi.
Gimė Pučkorių kaime (Babrungo sen.).

Meškauskas Pranas (Germantas) (1903 12 03 – 1945 04 22)

Pedagogas, vadovėlių autorius, Švietimo kuratorius (ministeris) 1941 – 1944 m. Nukankintas Štuthofo koncentracijos stovykloje.

Gimė Pučkorių kaime (Babrungo sen.).

Mickevičius Juozas (1900 08 27 – 1984 11 10)
Istorikas, tautosakininkas, muziejininkas.
Gimė Mačiūkių kaime (Platelių sen.). Palaidotas Beržoro kapinėse.

Mieleška Simforijonas Juozapas (1804 06 14 (2) – 1868 08 21 (9))
Lietuvis kunigas domininkonas, veikęs Latvijoje. Religinių raštų leidėjas ir rašytojas.
Mokėsi Žemaičių Kalvarijos domininkonų parapinėje mokykloje.

Mika Adomas (1888 – 1931)

Mokytojas, publicistas, visuomenės veikėjas.

Gyveno Gečaičių kaime (Žemaičių Kalvarijos sen.).

(Aleksandrynas)

Mikašauskienė Morta (g. 1941)

Tautodailininkė – akvarelininkė.

Gyvena Žemaičių Kalvarijoje.

(Plungė. 2016, gruod. 6)


Mikulskienė Emilija (g. 1930 10 02)

Kraštotyrininkė. 

Gyvena Plungėje.

Mikulskis Algirdas (1921 – 1995 05 03)

Politinis kalinys. Plungės Higienos centro gydytojas. Plungės rajone pastatė koplytėlių, skirtų istorinei atminčiai pažymėti. Gimė Kirbaičių kaime (Kairių sen., Šiaulių r.).

Plungėje gyveno nuo 1958 m.

Mikutis Justinas (1922 04 27 – 1988 06 02)

Mąstytojas, liaudies filosofas. Gyvendamas Vilniuje, dirbo pozuotoju.

Gimė Šateikių-Rūdaičių kaime, mokytojavo Kuliuose, Grigaičiuose.

 

Milašius Juozas (1940 05 26 – 2019 10 04)

Plungės „Saulės“ gimnazijos direktorius. Gitaristas, grupės „Žemaitėliai“ įkūrėjas ir vadovas.

Dirbo ir gyveno Plungėje.

Milašius Juozas (g. 1968 04 15)

Gitaristas, kompozitorius ir įvairių performansų autorius, Lietuvos džiazo muzikantas – eksperimentatorius ir konceptualistas.

Gimė ir mokėsi Plungėje.

Milėrius Adomas (1921 09 12 – 1981 10 20)

Kunigas.

1934 – 1941 m. mokėsi Plungės gimnazijoje. Nuo 1976 m. – Plungės klebonas. Sutvarkė bažnyčios šventorių išpuošė bažnyčią, įvedė centrinį šildymą. Sutvarkė Visų Šventųjų koplyčią senosiose kapinėse.

(Saulutė. 1992, lapkr. 27)


Milkaitė Giedrė

Poetė (Nepriklausomų rašytojų sąjungos narė). Gydytoja.

Gyvena Merkelių kaime (Babrungo sen.).

Miltenė Jolanta (g. 1970 04 09)

Menininkė, dailės mokytoja. Dirba Plungės kultūros centro parodų kuratore ir dailės mokytoja.

Mokėsi 1-ojoje ir 5-ojoje vidurinėse mokyklose. Gyvena Plungėje.

(Žemaičių saulutė. 2017, gruod. 1)


Mineikis Edmundas (g. 1945 09 15)

Tapytojas.

Gyvena Plungėje.

Misevičius Eduardas (1883 – 1946 08 28)

Nuo 1926 m. su šeima persikėlė gyventi į Jėrubaičių kaimą (Babrungo sen.). 1930 – 1934 m. buvo Plungės burmistru. Taip pat vadovavo Plungės smulkaus kredito draugijai. 1933 m. prezidentas A. Smetona už nuopelnus Lietuvai jį apdovanojo Vytauto Didžiojo IV laipsnio ordinu.

(Žemaitis. 2018, liep. 5)


Mišeikienė Vladė (g. 1952)

Tautodailininkė– tapytoja ir audėja.

Gyvena Plungėje.

Monstvilaitė Jadvyga (1919 09 22 – 2004 06 06)
Biomedicinos mokslų habil. daktarė ir biologijos mokslų daktarė, profesorė.
Gimė ir užaugo Plungėje.
(VLE)

Monstvilas Liudas (g. 1923 05 27)

1944 m. pasitraukė į Vakarus. Pabėgėlių stovyklose dirbo pradinių klasių mokytoju, Augusdorfe (Vokietija) įsteigė pradžios mokyklą lietuvių vaikams, bet netrukus visam laikui išvyko gyventi į Torontą (Kanada).

Iki karo pabaigos gyveno Plungėje. Dirbo miesto savivaldybės metrikacijos skyriuje.

Morozovas Vitalijus

Lietuvos šachmatų federacijos pirmininkas.

Mokėsi Plungės gimnazijoje.

Narutavičius Stanislovas (1862 09 02 – 1932 12 31)

1905 m. dalyvavo revoliucijoje ir Lietuvių suvažiavime Vilniuje. Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras.

Gimė Brėvikių kaime (Alsėdžių sen.). Palaidotas Alsėdžiuose.


Našlėnas Kerbelis Petras (1916 12 23 – 2002 09 14)

Kunigas, buvęs politinis kalinys, aktyvus kovotojas už Lietuvos nepriklausomybę, Sąjūdžio rėmėjas.

1986 m. – Plungės bažnyčios kunigas, Stalgėnų klebonas, nuo 1996 m. – Plungės klebonas-dekanas.

Nausodienė Aldona (1912 – 1970)

Tapė. Liejo akvareles, dalyvavo parodose. Buvo ištremta į Sibirą.

Grįrįžusi iš Sibiro apsigyveno Dirvonėje netoli Platelių.

(Plungė. 2001 lapkr., 12)


Navickis Alfonsas (g. 1947)

LASS ( Lietuvos Aklųjų Silpnaregių Sąjunga) Šiaulių ir Tauragės apskrities pirmininkas.

Gimė Gaižupių kaime (Žlibinų sen.).

Niedrvaras Julius

Lietuvių bankininkas, vienas iš AB SEB Vilniaus bankas įkūrėjų 1989 m., ilgametis jo prezidentas ir valdybos pirmininkas. 2006 – 2013 m. ėjo Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos direktoriaus pareigas. Atsistatydino dėl įkurto nuosavo verslo.

Gimė Stalgėnuose.

Noreika Virginijus

Literatas. Poetas. Gyvena Vilniuje.

Anksčiau gyveno Plungėje. Dirbo Plungės kultūros namuose.

Norkus Renatas (g. 1967 08 07)

LR nepaprastasis ir įgaliotas ambasadorius prie Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos, Tarptautinės atominės energijos agentūros, visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo organizacijos, Jungtinių Tautų pramonės vystymo organizacijos ir Jungtinių Tautų skyriaus Vienoje. 2012 m ambasadorius Rusijos federacijoje. 2015 m. Lietuvos užsienio reikalų ministerijos departamento vadovas.

Gimė Plungėje.

(I)

Norvydas Albertas

Nepriklausomos Lietuvos karo lakūnas.

Gyveno Plungėje.

Oginskienė-Skuževska Marija Teresė Kaspara (1857 01 08?/05? – 1945 03 22)

Kunigaikštienė, kunigaikščio Mykolo Oginskio žmona.

Plungės dvaro savininkė.

Oginskis Mykolas Mikalojus Severinas Markas (1849 04 25–1902 03 24)

Kunigaikštis, mecenatas, kolekcionierius. Plungės dvaro savininkas (1873–1902). 1879 m. pastatydino Plungėje rūmus, sutvarkė parką, iniciavo naujos Plungės bažnyčios statybą.

(TLE)


Olšauskas Albertas (g. 1938 11 07)

Dailininkas keramikas.

Gimė Milašaičių kaime (Stalgėnų sen.).

Olšauskas Algimantas

Biologijos mokslų daktaras.

Dirbo Šateikiuose.

Olšauskas Kazimieras (g. 1911 02 02 –1954 06 18)

Kunigas, kanauninkas, teologijos mokslų daktaras, pedagogas, profesorius, spaudos darbuotojas, politinis kalinys.

1928 m. baigė Plungės gimnaziją.

(kn. Kazimieras Olšauskas. Profesorius, kunigas, Sibiro kankinys / Sudarė D. Mukienė, R. Valiūnienė. Vilnius-Plungė, 1997.)

Olšauskas Konstantinas (1867 04 22 – 1933 06 18)

Kunigas prelatas, švietimo įstaigų ir mokytojų kursų steigėjas, knygnešys, diplomatas, politinis bei visuomenės veikėjas.

Gimė Burbaičių kaime (Šateikių sen.), mokėsi Plungėje, palaidotas Plungėje.
(LE)


Pabarčius Vaclovas

Pienininkas (nužudytas Rainiuose).

Gyveno ir dirbo Žemaičių Kalvarijoje.

Pabedinskas Jonas (1929 07 04–2020 08 12)

Ekonomistas, inžinierius. Tarptautinės prekybos konsultantas, vady­bininkas, krikščionių demokratų iš­eivijoje veikėjas, Tautos fondo ta­rybos narys, „XXI amžiaus" politi­kos priedo „Atodangos" leidimo iniciatorius ir rėmėjas. Gyvena JAV. 

Plungės "Linų audinių" fabriko savininko Kazimiero Pabedinsko sūnus.

Gimė Plungėje.

Pabedinskas Kazimieras (1904 02 07 – 1998 06 23)

Inžinierius, pramonininkas, verslininkas, ateitininkas, krikščionis demokratas.

Tarpukario metais buvo Akcinės linų audinių gamybos bendrovės „Kučinskis-Pabedinskai“ savininkas Plungėje. Plungės miesto garbės pilietis (nuo 1994).

(LE)

Pabedinskas Leonas (1931 11 02 – 2002)

Architektas, grafikas. Gyveno JAV, Čikagoje.

K. Pabedinsko, Plungės "Linų audinių" AB savininko sūnus.

Gimė Plungėje, savo paveikslų padovanojo Žemaičių dailės muziejui.

(„XXI amžius", 2008, liepos 2)

Pabrėža Jurgis (1771 01 15–1849 10 30)

Kunigas, pranciškonas, gydytojas, botanikas, pirmasis Lietuvos floros tyrinėtojas, vienas iškiliausių XIX a. švietėjų.

1802 – 1807 buvo Plungės bažnyčios vikaras. Čia pagarsėjo kaip puikus pamokslininkas.

(TLE)

Pagojus Antanas (g. 1950 02 03)

Plungės Senamiesčio vidurinės mokyklos muzikos mokytojas metodininkas, mišraus choro vadovas.

Gimė Marcių kaime (Žlibinų sen.)

Pakalniškis Aleksandras (1910 03 26 – 2012 12 28)

Karo metais emigravo į JAV. Lietuvių išeivijos rašytojas.

Buvęs Plungės prekybos mokyklos direktorius. Gimė Kėkštų kaime (Paukštakių sen.). Mokėsi ir dirbo Plungėje iki karo.

Pakalniškis Apolinaras

Tautodailininkas.

Gimė Užlieknio kaime (Žlibinų sen.).

(Žemaitis. 2012, liep. 27)

Pakalniškis Vytautas (g. 1944 05 27)

Socialinių (teisės) mokslų daktaras, buvęs LR teisingumo ministras (1996–1999) ir Seimo narys (1996–2000). Gimė Gegrėnų kaime (Žemaičių Kalvarijos sen.).

(KYK, 2009)

Palšis Petras (1923 04 29 – 1993 04 24)

Kunigas, politinis kalinys, vienas iš liturginės reformos Lietuvoje pradininkų, rašė ir platino giesmes.

Gimė Platelių valsčiuje, Užpelkių kaime. 1941 m. laidos Plungės gimnazijos abiturientas. Palaidotas Beržoro kapinėse, šalia savo tėvų.

(Kn.: Bagužas Brunonas. Lietuvos piliečio kelias. – Varniai-Vilnius, 2006. P. 344.)

Paskienė-Gurinaitė Ieva (g. 1916 01 12)
Aktorė (1976 m. suteiktas Lietuvos nusipelniusios artistės vardas).
Kilusi iš Jazdauskiškių kaimo (Žemaičių Kalvarijos sen.).
(VLE)


Paulauskaitė Kristina (g. 1954 09 02)

Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos dailininkė,fotografė, kultūros savaitraščio „Žemaičių saulutė‘ redaktorė.

Gyvena ir dirba Plungėje.

(KYK,2007)


Paulauskaitė Zita (1956 05 11– 2021 01 08)

Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja, žurnalistė, kultūros veikėja. Aktyvi Sąjūdietė.

Gyveno ir dirbo Plungėje.

(KYK, 2007; I)


Paulauskas Juozas (1891 08 17–1972 08 13)

Kunigas, politinis kalinys, savamokslis dailininkas vitražistas.

Gimė Atlaužų kaime (Platelių sen.). 1925 – 1930 m. tarnavo vikaru Plungės bažnyčioje. Statant Plungės bažnyčią jis padarė langų vitražus. Mirė ir palaidotas Alsėdžiuose.

(I)

Pečiulis Algirdas (g. 1956 12 01)

UAB „Palska“ direktorius.

Plungės rajono tarybos, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto narys, regbio sporto klubo „Perkūnas“ prezidentas, LISC narys.

(KYK 2007)


Petkevičius Adomas (g. 1911 11 30)

Aktorius.

Gimė Kantaučiuose (Žlibinų sen.)

(TLE)


Petreikis Tomas (g. 1984 01 06)

Knygotyrininkas, bibliofilas. Knygotyros mokslų daktaras. VU Komunikacijos fakulteto Knygotyros, mediotyros ir leidybos tyrimų katedros docentas.

Gimė ir užaugo Plungėje.

(I)


Platakienė Domicelė

Vytelių pynėja.

Gyvena Skripsčių kaime (Alsėdžių sen.).

(Žemaitis. 2014, vas. 21)


Platakis Arūnas

Tautodailininkas, kalvis, kryždirbys.

Gyvena Paluokės kaime (Paukštakių sen.).

(Žemaitis. 2018, birž. 26)

Plechavičius Aleksandras (1895 05 13 – 1942 ?? nukankintas Sibire)
Pulkininkas. 1919 – Utenos karo komendantas; 1920 – ulonų pulko eskadrono vadas; 1926 m. – Antrojo ulonų kunigaikštienės Birutės pulko vadas. Dalyvavo kovose su bolševikais, bermontininkais ir lenkais.

Išėjęs į atsargą jis su šeima įsikūrė žmonos paveldėtame ūkyje Milaišaičių kaime (Stalgėnų sen.).

(LE)

Plechavičiūtė-Veigel Alina (1923 – 2010 05 19)

Pulkininko Aleksandro Plechavičiaus dukra, generolo Povilo Plechavičiaus dukterėčia.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę iš Vokietijos sugrįžo į buvusį tėvų ūkį Milašaičių kaime (Stalgėnų sen.). Čia įkūrė žirgyną.

Pocius Bronislovas ( g. 1946 04 03)

Mokytojas istorikas, kolekcionierius. Kraštotyrininkų klubo „Pilaitė“ narys.

Gyvena Plungėje.

Pociūtė Emilija (g. 1860 06 17/29)
Liaudies švietėja, daraktorė.
Gimė Šarnelės kaime (Žemaičių Kalvarijos sen.).

Pocius Virginijus (1959 12 08 – 1997 08 02)

Psichologas, psichoanalitikas. Psichoanalizės mokslo pradininkas Lietuvoje.

Gyveno Suomijoje Helsinkio mieste.

Gimė ir mokėsi Plungėje.

Pociūtė Emilija (1860 06 17/29 – 1932 07 07)

Liaudies švietėja, daraktorė.

Gimė Šarnelės kaime, gyveno ir mirė Žemaičių Kalvarijoje.

(LKD)


Polonskis Vladislovas

Nuo 1942-ųjų spalio iki 1945 m. rugpjūčio buvo Žemaičių Kalvarijos klebonas. Nuo 1942 spalio iki karo pabaigos klebonijoje slėpė gydytoją Samuelį Sauchatą ir kitus žydus.

(I)

Preibytė-Valiūnienė Rozalija (1930 10 29­ – 2019 12 30)

Politinė kalinė, poetė.

Gyveno Plungėje.


Prielgauskas Ignas (g. 1871 08 12)
Pianistas, pedagogas.
Gimė Narvaišių kaime (Šateikių sen.).

Prialgauskas Kazimieras (1901 01 21 – 1988 08 02)

Kunigas. Telšių vyskupijos kancleris. Kunigų seminarijos profesorius.

Gimė Šašaičių kaime (Žemaičių Kalvarijos sen.), palaidotas Žemaičių Kalvarijos kapinėse.

Procuta Genius (g. 1933 11 11- 2018 02 21)

Otavos (Kanada) universiteto dėstytojas, profesorius.

Gimė Vilkaviškyje, puskarininkio šeimoje. 1934 –1936 (37) gyveno Plungėje.

(LE; I)


Pronckus Mykolas (g. 1936 03 24)

1992 – 1996 LR Seimo narys.

Gyvena Plungėje.

Puidokienė Laimutė (g. 1946)

Tautodailininkė.

Gyvena Plateliuose.

Pukys Povilas (1883 12 03–1964 08 22)

Kunigas, prelatas, politinis kalinys.

Plungės vikaras 1913 m., 1915–1917 m. – laikinai paskirtas Plungės klebonu. 1919–1921 – Stalgėnų kuratas, vėliau klebonas. 1922–1927 m. Žemaičių Kalvarijos klebonas. 1928–1945 m. Plungės klebonas. Pastatė Stalgėnų, Plungės ir Pakutuvėnų bažnyčias. Mirė Žemaičių Kalvarijoje.

(Kn.: Bagužas Brunonas. Lietuvos piliečio kelias. – Varniai-Vilnius, 2006. P. 347);

(Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė. – Vilnius, 2005; p. 58)

 
(Kn.: Bagužas Brunonas. Lietuvos piliečio kelias. – Varniai-Vilnius, 2006. P. 347.)

Pundzius Aloyzas (g. 1922 11 03 – 2014 01 13)

Medicinos mokslų daktaras. Ilgametis tuberkuliozinio dispanserio vedėjas. Visuomenės veikėjas. Plungės miesto garbės pilietis (nuo 2001).

Gyveno ir dirbo Plungėje.

Pundzius Juozas (g. 1954 01 24)

Habil. dr. (biomedicinos m. medicina), prof., KMUK generalinis direktorius, KMU prorektorius klinikos vad. (chirurgija).

Gimė Plungėje, mokėsi 1961–1971 Plungės 3-iojoje vid. m-kloje.

Puškorius Jonas (1924 03 08–1980 10 29)

Klivlendo Lietuvių Alumnų klubo viena iš įkūrėjų ir vadovų. Aktyvus krikščionis demokratas, ateitininkas.

Baigė Plungės gimnaziją.

(TS, 1984, Nr. 1)

Radvilavičienė Danutė (g. 1932 01 06 – 2007 01 03)
Ilgametė rajono kultūros namų nusipelniusio dainų ir šokių kolektyvo “Suvartukas” meno vadovė.
Dirbo ir gyveno Plungėje. Plungės miesto garbės pilietė (nuo 2001).

Radvilavičienė Zuzana (g. 1929 12 07 – 2014 08 10)

Tautodailininkė. Poetė.

Gimė Macenių kaime (Babrungo sen.). Gyveno Plungėje.

Radvilavičius Česlovas

Inžinierius, verslininkas. Dėstytojavo buvusiame Plungės statybos technikume.

Gyveno ir dirbo Plungėje.

 

Radzevičiūtė Justė

BTV žinių vedėja.

Gyveno ir mokėsi Plungėje.

Ragauskas Antanas (1891 04 25–1969 01 16)

Teisininkas, žurnalistas.1930 m. Gyveno ir dirbo notaru Plungėje ir turėjo didelę biblioteką.

(Kn.: A. Ragauskas. Ginčai dėl skonio.-Kaunas, 2001)


Raibužis Juozapas (1898 – 1958 07 23)

Liaudies menininkas, skulptorius, knygnešys.

Gimė Gegrėnuose (Plungės raj.)

(https://www.silalesbiblioteka.lt/krastieciai/)


Raibužis Viktoras (g. 1968)

Tautodailininkas, medžio meistras.

Gyvena Plungėje.

 

Raizgys Audrius (g. 1969 04 04)

Lietuvos lengvaatletis (trišuolisšuolis į tolį), olimpinių žaidynių dalyvis, Lietuvos nacionalinio rekordo savininkas.

Gimė Plungėje. 1987 m. baigė Plungės 1–ją vidurinę mokyklą

(I)

Ravickienė Eleonora (1916 01 24 – 2004 01 06)
Pedagogė, kraštotyrininkė.
Gyveno ir dirbo Plungėje. Plungės miesto garbės pilietė (nuo 2001).

Razma Antanas (1922 06 20 – 2017 03 26)

Gydytojas, Šv. Juozapo medicinos centro gydytojų kolektyvo prezidentas. Ateitininkas. Lietuvių fondo įkūrėjas. Žymus JAV lietuvių veikėjas, Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaras.

Gimė Plungės rajone, Platelių vls., Visvainių k. 1942 m. baigė Plungės gimnaziją. Gyveno JAV Ilijonaus valstijoje.

(LE; Ateitis.2017 Nr. 2.)

Razma Justinas (1904 – 1945)

Žurnalistas, filosofas.

Gimė Žvirblaičių kaime (Alsėdžių sen.).

(LE)

Razma Jurgis (g. 1958 03 14)

Inžinierius, LR Seimo narys. Konservatorius.

Gimė Žvirblaičių kaime (Babrungo sen.). Mokėsi Didvyčių pradinėje, vėliau – Plungės 4-ojoje vidurinėje mokykloje. 

Razma Liudvikas Saulius (g. 1938 02 07)

socialinių mokslų daktaras, docentas. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras. Liet. Resp. Aukšč. Tarybos deputatas 1990-1992 m.

Gimė Plateliuose.

LRAT


Razma Pranas (g. 1902)

Žurnalistas, studijavo teisę.

Gimė Stirbaičių kaime (Platelių sen.), 1941 m. išvežtas į Sibirą.

(LE)


Rečkauskienė Vilma

Tautogdailininkė nuo 2015 m.

Gyvena Gilaičių kaime (Platelių sen.).

(Plungė. 2020, bal. 28)

Riauba Stanislovas (1904 11 13 – 1982 04 12)
Liaudies menininkas, skulptorius, medžio drožėjas.
Gimė Godelių kaime (Šateikių sen.).
(LE)

Riauka Damijonas (g. 1924 01 01)
1941 m. sukilimo Lietuvoje dalyvis. Knygos “Mardosų” kuopa autorius.

Gimė Juodeikių kaime (Paukštakių sen.), baigė Plungės I-ąją vidurinę mokyklą.

Ričkus Antanas (1905 11 09 – 1997)

Klebonavo Platelių parapijoje. 1989 m. paliktas Platelių garbės klebonu. Kurį laiką gyveno Plateliuose. Palaidotas Platelių bažnyčios šventoriuje.

(I)

Rimeikis Ramutis (g. 1950 03 30)

Aktorius. Dirba Vilniaus Akademiniame dramos teatre. LR KM Menų skyriaus vyriausiasis teatro specialistas.

Gimė Kuliuose. 1968 m. baigė Kulių vidurinę mokyklą.

Riškus Alfonsas (1908 11 06 – 1995 12 25)

Kunigas, visuomenininkas. Buvo Raudėnų parapijos klebonas, vėliau – Kempteno stovyklos kapelionas, dėstė tikybą Buberacho gimnazijoje, Vokietijoje.

Gimė Purvaičių kaime (Žlibinų sen.).

(LE)

Riškutė Janina (g. 1950)
Literatūros tyrinėtoja, kritikė.

Gimė Gaižupių kaime (Žlibinų sen.). Mokėsi Plungės 1-ojoje vidurinėje mokykloje.

Rolnikaitė Marija (g. 1927 07 21)
Publicistė, vertėja, rašytoja.
Gimė ir gyveno Plungėje (Laisvės al.11).
(TLE)

Rolnikas Michelis (1908 01 28 – 1941 09 20)

Advokatas, II Pasaulinio karo Prancūzijos pasipriešinimo dalyvis. Kaip atvokatas gynė kitus pasipriešinimo dalyvius. Nužudytas nacių.

Gimė ir jaunystėje gyveno Plungėje.

(Kn.: Bunka E. Pasaulio plungiškiai maižiešiai. – Klaipėda, 2022)

Rozentalis Luisas (g. 1888(7) ? 02 – 1964?)

 Skulptorius, miniatiūrinių skulptūrų kūrėjas. Gyveno JAV.

Gimė ir užaugo Plungėje.

(Kn.: Bunka E. „Pasaulio plungiškiai maižiešiai“. – Klaipėda, 2022)

Ruikas Liudvikas (1938 05 13 – 2004 10 05)

Lietuvos fotožurnalistas, redaktorius, fotomenininkas.

Gimė Gintališkės kaime (Platelių sen.)

Rumšas Vytautas (g. 1951 12 03)
Aktorius. Plungės miesto garbės pilietis.
Gimė ir mokėsi Plungėje.
(TLE)


Ruginis Liudas (1943 – 2018 01 09)

Tautodailininkas.

Gyveno ir dirbo Plungėje.

Ruginis Liudas (1964 04 10 – 2000 03 04)

Tautodailininkas.

Gyveno ir dirbo Plungėje.

Ruikas Liudvikas (1938 05 13 – 2004 10 05)

Lietuvos fotožurnalistas, redaktorius, fotomenininkas.

Gimė Gintališkės kaime (Platelių sen.).

Rumšas Vytautas (g. 1951 12 03)

Aktorius.

Gimė ir užaugo Plungėje. Plungės miesto garbės pilietis (nuo 2008). 

(TLE)

Rutkevič Vanda (lietuviška pavardė Blaškevičiūtė) (1943 02 04 –1992 05 12/13)

Alpinistė, pirmoji moteris, sėkmingai įkopusi į K2. Pirmoji europietė įkopusi į Everestą. Įkopė į 8 aukščiausias pasaulio viršukalnes, žuvo lipdama į devintąją. 

Mykolo Oginskio dvaro orkestro muzikanto Jono Petkūno vaikaitė. Gimė Plungėje ir čia gyveno 3 metus.

Sabaliauskas Andriejus

Kunigas kanauninkas, religijos mokslų magistras, teologijos licėjaus kanauninkas. Įmonės Telšių vyskupijos licėjus vadovas.

Ėjo Žemaičių Kalvarijos dekanato dekano pareigas, ten direktoriavo parapiniuose Senelių namuose ir Vaikų ir jaunimo centre, dėstė tikybą Žemaičių Kalvarijos M. Valančiaus gimnazijoje, 

(KYK, 2007)

Saja Kazys (g. 1932 06 27)
Rašytojas.
Užaugo Vaištarų kaime pas Petronėlę ir Adomą Norvaišus.
(TLE)

Saudargas Kazys (g. 1912 – ?)

Religijotyrininkas. Teisininkas. Gyveno JAV.

Gimė Daugėdų km. Stalgėnuose.1931 m. lankė Plungės gimnaziją.

Savickis Antanas (1782-1836 05 23)
Kunigas, raštijos atstovas, vertėjas.
Mokėsi Žemaičių Kalvarijos parapinėje mokykloje.
(Aleksandrynas)

Senkaitė Stanislava (g. 1898 03 21)

Tarpukario metų pedagogė. Mokslus baigusi Petrograde. Kun. Jono Senkaus dukterėčia.
Gimė Irkinių kaime (Alsėdžių sen.). 1919–1927 m. dirbo Plungės realinės progimnazijos mokytoja. Taip pat buvo pedagogų tarybos sekretorė. Dėstė istoriją ir lietuvių kalbą.

(Žemaičių saulutė.- 1999, kovo 12. P. 6)Senkus Jonas (1869 11 13 – 1946 03 01)

Kunigas, kanauninkas, filosofijos mokslų daktaras, dėstė tikybą Sankt Peterburge. Imperatoriškosios gvardijos kapelionas.

Gimė Irkinių kaime (Alsėdžių sen.), 1918 – 1925 m. klebonavo Plungėje. Jo pastangų dėka 1919 m. Plungėje buvo atidaryta realinė progimnazija. Mirė Žemaičių Kalvarijoje.

(LE)

Senkus Vincentas (1912 12 28 – 1986 05 02)
Kunigas.
Gimė Kepurėnų kaime (Žlibinų sen.), mokėsi Plungės gimnazijoje, buvo Alsėdžių vikaras.
(Kn.: Bagužas Brunonas. Lietuvos piliečio kelias. – Varniai-Vilnius, 2006. P. 350.)

Serapinas Ignas (g. 1906 11 03 – 2002 09 25)

Pedagogas, spaudos bendradarbis, visuomenės veikėjas. Karo metais emigravo į Vakarus.

Gimė Gilaičių kaime (Platelių sen.).

(LE)


Serapinas Liudas (1923 06 082010 12 07)

Kunigas.

Gimė Bab­run­gė­nų kai­me (Babrungo sen.). Mokėsi Plungės gimnazijoje.

(I)

 

Serapinas Rapolas (1904 11 03 – 1989 07 08)

Pedagogas, visuomenės veikėjas. Karo metais emigravo į Vakarus.

Gimė Gilaičių kaime (Platelių sen.).

(LE)

Sher Anton (g. 1949 - ?)

Londono Katalikiškojo teatro artistas, dailininkas.

Jo seneliai gyveno Plungėje.

Simutienė Veronika (1938 01 10 – 2020 12 11)

Mokytoja, kraštotyrininkė. Dirbo Aleksandravo pagrindinės mokyklos direktore. Kartu su kitais Aleksandravo bendruomenės nariais įkūrė Aleksandravo bendruomenės muziejų, rinko ir kaupė eksponatus.

Gyveno Aleksandravo kaime (Šateikių sen.).

 

Simutis Valdas (g. 1965 03 13)

Dailininkas.

Gyvena Plungėje. Dirba Mykolo Oginskio meno mokykloje.

Skersis Pranas (g. 1904 04 30 – ??)

Šaulys, dalyvavo Klaipėdos vadavimo kovose. Sveikuolių klubo “Santara” valdybos narys.

Nuo 1939 m. gyveno Plungėje.

Skierienė-Zotinaitė Violeta (g. 1955 05 06)

Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė. Lietuvos bibliotekininkų draugijos, Telšių apskrities kultūros ir meno tarybos, Plungės rajono savivaldybės kultūros reikalų tarybos, Plungės miesto bendruomenės centro „Babrungo kraštas“ valdybos narė.

Gyvena ir dirba Plungėje.

(KYK,2007)

Skrodzkis Kazimieras (1798 02 28 – 1874 05 14 (2))

Liaudies švietėjas, „Trumpo Katekizmo“ autorius. Ilgametis Kulių kunigas. Spaudos draudimo metais išmokino visus kuliškius skaityti. Mirė Kuliuose.

(LE)


Slivskis Kostas (g. 1944 04 02)

Fotomenininkas, medžiotojas. Daugelio knygų apie medžioklę autorius.

Gyvena Plungėje.

Slušnienė-Žadeikytė Felicija (1924 – 2003 05 19)

Liaudies aktorė ir režisierė.

Nuo 1938 metų iki mirties gyveno Plungėje. Vadovavo Plungės Žemaičių teatrui.

Smilga Zenonas (g. 1926 06 28 – 2010 03 ?)

Kunigas.

Emigravęs į Vakarus, gyveno JAV, Niujorko valstijoje, Atlanto Žvejų saloje.

Gimė Luknėnų kaime (Stalgėnų sen.).

(LE)

Smilgevičius Jonas (1870 02 12 – 1942 09 27)
Studijavo ekonomiką. 1917 m. dalyvavo Lietuvių konferencijoje Vilniuje. Išrinktas į Lietuvos Tarybą. Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras. Parašė knygą “Pienininkystė Lietuvos ūkininkams” (1895).
Gimė Šonių kaime (Alsėdžių sen.).

Smilgevičius Zenonas (g. 1929   – ?)

Kunigas nedideliame provincijos bažnytkaimyje, Italijoje, dirba pastoracinį darbą.

Gimė Luknėnų kaime (Stalgėnų sen.).

Smilgevičius Zigmas (1926 – 1986)

Dirbo Lietuvos žemės ūkio ministerijoje, vadovavo visai pieno pramonei. Vėliau pasitraukė į Vakarus gyveno Čikagoje (JAV).

Gimė Luknėnų kaime (Stalgėnų sen.).

Smilgevičiūtė-Radzevičienė Aistė (g. 1977 10 29)
Dainininkė, grupės "Skylė" vokalistė. 1999 m. atstovavo Lietuvą Eurovizijos dainų konkurse Izraelyje su folklorine daina "Strazdai", kurią atliko žemaičių tarme.

Gimė ir užaugo Plungėje.

(I)


Smilingis Aloyzas (g. 1938 01 01)

Skulptorius, dailininkas, grafikas. Gyvena Vilniuje.

Kilęs iš Vydeikių kaimo (Šateikių sen.).

Smilingis Antanas (g. 1895)
Bendradarbiavo Švietimo darbe, Lietuvos mokykloje, Tautos mokykloje.

Ilgametis Plungės pradžios mokyklos mokytojas. 1941 išvežtas į Sibirą.

Smulkienė Erika (g. 1982)

Tautodailininkė – grafikė tekstilininkė.

Nuo 1990 m. gyvena Plungėje.

Sondeckis Jackus (1893 01 15 – 1989 10 14)
Šiaulių miesto burmistras, VLIK‘o vadovybės narys, visuomenės veikėjas.
Gimė Šašaičių kaime (Žemaičių Kalvarijos sen.).
(LE)

Sragys Feliksas (1860 05 30 – 1951)
Kunigas, kalbininkas, K. Būgos talkininkas.
1919 m. apsigyveno Plungėje, nuo 1920 – Liurdo koplyčios rektorius, nuo 1928 m. – Plungės bažnyčios altarista.
(LE)

Stančikas Andriejus (g. 1961 11 30)

Plungės rajono savivaldybės Kaimo reikalų komiteto pirmininkas, ūkininkas, politinis bei visuomenės veikėjas. Žemdirbių asociacijos Plungės skyriaus pirmininkas. LR Seimo narys.

Gimė Pučkorių kaime (Babrungo sen.). Guvena Žlibinų kaime.

(KYK, 2007)


Stasiškienė Zita

Tautodailininkė – audėja.

Gyvena Plungėje.

Stonkus Anicetas (1933 04 27 – 2012 05 22)

Veterinaras. Gyveno Marijampolėje. Domėjosi literatūra ir istorija. Rinko kraštotyrinę medžiagą. Surinko duomenis apie Pakutuvėnų kaimo gyventojas nuo 1794 m.

Gimė Pakutuvėnų kaime (Šateikių sen.).1944 m. baigė Aleksandravo pradinę mokyklą. 1953 m. – Plungės vidurinę mokyklą.

Striaupa Kazimieras (g. 1932)

Liaudies meistras, medžio drožėjas.

Gyvena Dovainių kaime (Platelių sen.).

(Žemaitis. 2022, kovo 1)


Stropus Ignas

Fotografas.

1906 ­– 1909 m. fotografijos mokėsi Plungėje pas M. Berkovičių.

Strimaitis Rimas (1939 – 1994 01 02)

1944 m. pasitraukė į Vakarus. Operos solistas Kanadoje. Toronto lietuvių namų valdybos pirmininkas.

Gimė Plungėje.

Stripinienė Stanislava (1933 08 11 – 2020 05 19)

Pedagogė, lituanistė, kraštotyrininkė, kelių knygų apie Platelių kraštą autorė. Platelių miestelio garbės pilietė.

Gyveno Plateliuose. Dirbo Platelių vidurinėje mokykloje.

Stropus Ignas ( 1885 01 20–1959 08 13)

Lietuvos fotografas. 1908 m. Kretingoje atidarė pirmąjį Kretingoje fotopaviljoną, vėliau fotopaviljoną Palangoje.

Gimė Pakutuvėnų kaime (Šateikių sen.). Fotografijos mokėsi Plungėje pas fotografą Mendelį Berkovičių. 1930 m. atvyko gyventi į Plungę, čia taip pat įkūrė fotopavilioną.

Surplys Giedrius (g.1980 05 26)

2018 m. išrinktas Žemės ūkio ministru. Politikas, dėstytojas, šachmatininkas. Tarptautinių santykių ir politikos mokslų bakalauras ir magistras, Lietuvos krikščionių demokratų jaunimo pirmininkas, buvęs LTV laidos „Būk artistas!“ ir BTV laidos „Sveikatai ir laimei“ vedėjas, krikščioniškos muzikos grupės „Rebeka“ įkūrėjas.

Mokėsi Plungės „Ryto“ vidurinėje mokykloje.

(l)


Sūdžienė Danutė (g. 1951 01 02)

Savamokslė drožėja.

Gyvena Žemaičių Kalvarijoje.

Sviderskienė Zinaida (g. 1945 09 14)
Astronomė. Astrofizikė.
Gimė Babrungo kaime (Babrungo sen.).
(TLE)

Šatrijos Ragana-Marija Pečkauskaitė (1877 03 08 – 1930 07 24)  
Rašytoja.
Gimė Keturakių kaime (Žlibinų sen.).
(TLE)


Šimkus Antanas (1908 01 06 ­ – 1994 09 09)

Žymus Lietuvos pedagogas. Vilniaus universiteto dėstytojas. Klaipėdos mokytojų instituto įkūrimo pradininkas ir dėstytojas. KPI Klaipėdos fakultetų įkūrėjas ir pirmasis vedėjas (1959 – 1961) bei dėstytojas.

Gimė Noriškių kaime (Nausodžio sen.), mokėsi Plungės „Saulės“ gimnazijoje. 1932 m. baigęs VDU, keturis metus dirbo Plungės Tėvų Kapucinų gimnazijos direktoriumi, kartu buvo matematikos ir fizikos mokytojas. Karo metais buvo Plungės gimnazijos direktorius.


Šimkus
 Juozas (1920 04 05 – 2016 11 02)

Miškų ūkio inžinierius. Dirbo Miškų ūkio inžinieriumi-patalogu ministerijoje, miškų apsaugos dėstytoju Miškų technikume Vilniuje. 1952 – 1969 m. dirbo Švietimo kultūros ministerijų Žinijoje Respublikinės ekskursijų-turizmo stoties instruktoriumi, ekskursijų vadovu, direktoriumi.

Kraštotyrininkas, bibliofilas, Martyno Mažvydo bibliofilų klubo ir XXVII knygos draugijos narys. Vilniaus Talat-Kelpšos muzikos m-klos doc., dėstytojas.

Gimė Plungėje. Mokėsi Plungės gimnazijoje. 1943 m. dirbo žvalgu Plungės ir Kulių girininkijose, Plungės urėdijoje. Parašė kn.: “Plungė” kartu su Elvyra Jonutiene (1972 m.).

Škimelis Pranas.

Kompozitorius, mokytojas, muzikantas. Senjorų klubo „Klaipėda“ meno vadovas. Gyvena Klaipėdoje.

Buvęs Plungės muzikos mokyklos mokytojas, direktorius.

(I)

.

Šlaža Mikas (1897 06 23 – 1956 09 03)
Pedagogas. Vokiečių kalbos mokytojas, žurnalo “Pajūris” redaktorius.
1919 09 01 – 1923 02 20 mokytojavo Plungės progimnazijoje. 1921 m. Plungėje dar dirbo ir “Eltos” korespondentu. Rengė vadovėlius, vokiečių kalbos priemones.
(TLE)

Šliogeris Vincentas (1832 10 05 (09.23) – 1913 04 12 (04 30)

kunigas, poetas, vertėjas, pasakėčių, humoristinių eilėraščių, giesmių autorius.

Paskutiniais savo gyvenimo metais gyveno ir mirė Alsėdžiuose.

(LE)

Tarvydas Juozas (1900 01 18 (6) – 1973 03 29)
Publicistas, lituanistas, vertėjas, literatūros propaguotojas.
Gimė Palioniškių kaime (Kulių sen.).
(LE)

Tarvydas Juozas (1900 01 18 (6) – 1973 03 29)

Publicistas, lituanistas, vertėjas, pedagogas, kritikas.

Gimė Palioniškių kaime (Kulių sen.), Plungės I-os vidurinės mokyklos mokytojas. Plungiškių draugijos įkūrėjas.

(LE)


Taškūnas Vladas (1884 03 16 – 1956 07 26)
Kunigas. „Darbininko“ (JAV) redaktorius, žurnalistas.
Grįžęs į Lietuvą kurį laiką klebonavo Alsėdžiuose. Karo metais gyveno Žemaičių Kalvarijos Marijonų vienuolyne.
(LE)

Tenisonaitė Helleman Zenta (1925 01 10 – 2001 03 11)
Poetė. Gyveno Edingeme (Belgijoje).
Gimė Stalgo kaime (Stalgėnų sen.).

Tenisonas Aleksandras (1898  03 21 – 1986 12 22).
Girininkas. Parašė knygą "Žemaitijos girių takais" apie Plungės ir Telšių girininkijas.
Nuo 1923 m. balandžio mėn. 23 d. buvo Plungės girininku,1931 m. – Telšių girininku.

Toločka Valentinas, Vytautas (g. 1930)
Poetas, žurnalistas, socialinių mokslų daktaras. Dirba Vilniuje.
Gimė Vieštovėnų kaime (Nausodžio sen.). Lankė Kulių pradžios mokyklą.

Topolietis II Motiejus (XV a.)

Žemaičių vyskupas. 1469 m. Varniuose įsteigė mokyklą-seminariją, į kurią buvo priimami jaunuoliai norintys tapti kunigais.

Gyveno Alsėdžiuose, 1467 m. Alsėdžiuose pastatė medinę bažnyčią.

(I)

Trabša Ignas (1790 05 23 – 1867 05 09 (04 27)
Religinės literatūros rengėjas.
Mirė Beržoro kaime. Palaidotas Plateliuose.
(LRS)

Trakšelytė Aušra (g. 1981)

Dailėtyrininkė, parodų kuratorė, kultūros renginių organizatorė.

Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto mokslo darbuotoja.

Dėstytoja. Humanitarinių mokslų meno krypties mokslų daktarė.

Gimė Plungėje.

(I)

Truikys Liudas (1904 10 10 – 1987 05 28)
Dailininkas, scenografistas.
Gimė Gilaičių kaime (Platelių sen.).
(TLE)

Tuleikis Leonardas (g. 1939 01 25)
Tapytojas. 1978 m. jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio meno veikėjo vardas.
Gimė Babrungėnų kaime, (Babrungo seniūnija).
(TLE)

Uginčienė Janina (1925 03 01 – 2002 01 29)
Mokytoja, daugelio valgių receptų knygų autorė.
Gyveno ir dirbo Plungėje.

Ulba Algimantas Vincas (1939 03 10 – 2012 06 27)

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos AKTO Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras.

1963 m. dirbo Plungės rajono Šateikių tarybiniame ūkyje vyriausiuoju agronomu.

(I)

Urbonas Raimondas (g. 1963 01 02 – 1999)
Fotomenininkas. Gyveno Klaipėdoje.

Gimė ir mokėsi Plungėje.

Urbonavičius Pranciškus (1868 09 18 – 1941 05 27)

Spaudos darbuotojas, religinių raštų rengėjas.

Kunigavo ir Plungėje.

LRS

Vagnorius Gediminas (g. 1957 06 10)
AT deputatas, LR premjeras.
Gimė Vilkaičių kaime (Žlibinų sen.).

Vaičius Edvardas (g. 1956 01 09)
Literatas, išleidęs apsakymų knygą “Mieste, kur šermukšnis” (1989).
Gimė ir mokėsi Plungėje.

Vainauskas, Kazimieras (g. 1863 03 4/6)

Knygnešys.

Gimė Pamedinčių kaime (Platelių sen.).

Vainauskas Vincas (1925 01 14–2002 07 16)

Inžinierius, geodezininkas. Nuo 1977 m. dirbo Vilniaus institute. Technikos mokslų daktaras, profesorius. Nuo 1975 m. vadovavo VU inžinierinės fotogrametrijos laboratorijai.

Gimė Didvyčių kaime (Babrungo sen.)

(TLE)

Vainauskas Kazimieras (g. 1863 03 4/6)
Knygnešys.
Gimė Pamedinčių kaime (Platelių sen.).

Vaišvila Antanas (g. 1829)

Žemaičių sukilėlių vadas. 1963 m. sukilimo vienas iš vadų.

Gimė Juodeikių km. (Paukštakių sen.)

(TLE)

Vaišvila Antanas (g. 1829)

Žemaičių sukilėlių vadas.

Gimė Juodeikių km. (Paukštakių ap.)

(TLE)


Vaitkevičienė-Sakelaitė Gabrielė (g. 1884 –1957 06 22)

Gydytoja Nuo 1930 m. gyveno ir dirbo Plungėje. Taip pat  Antrojo Pasaulinio karo ir pokario metais.

Vaitkevičius Gintautas (1965 – 2018)

Politikas, visuomenės veikėjas. Plungės rajono savivaldybės mero patarėjas.

Gyveno Plungėje.

Vaitkevičius Jonas Kazimieras

Konsistorijos notaras (1624 – 1653 m.), vėliau diakonas (min. 1627 m.).

1628 m. – Alsėdžių klebonas. 1636 – 1653 m. – Plungės klebonas.

Vaitkus Kęstutis (g. 1960 09 25)

Gydytojas, S. Daukanto klubo narys. „Žemaičių saulutės“ laikraščio korespondentas.

Gyvena ir dirba Plungėje.

Vaitkus Rimantas.

Chemikas, docentas. Dirba: Vilniaus pedagoginiame universitete.

Gimė Plungėje.

Vaitkus Valdas (g. 1963 ??)

LR veterinarinės medicinos mokslų daktaras. Docentas. Lietuvos veterinarijos akademijos chirurgijos katedros vedėjas.

Gimė ir užaugo Plateliuose.

(I)


Vaitkus Viktoras (g. 1950 01 03)

Pedagogas, treneris, sausio 13-osios įvykių dalyvis, rajono futbolo, krepšinio, tinklinio, ledo ritulio, plaukimo maratono teisėjas, popamokinės veiklos organizatorius.

Gyvena Plungėje. Plungės miesto garbės pilietis (nuo 2020).

Vaižgantas Juozas Tumas (1869 09 20 (8) – 1933 04 29)
Lietuvių literatūros klasikas, literatūros istorikas ir kritikas, publicistas, kunigas.
1898 – 1901 m. Kulių bažnyčioje buvo vikaras, organizavo slaptą knygnešystę šiame krašte. 
(TLE)

Valančius Izidorius (1895 – 1974)

Žemaitijos šviesuolis. Aktyvus „Saulutės” draugijos (1916 – 1918 m.) narys. 

Emigravo į Čikagą, ten ir palaidotas.

Gimė Jazdauskiškių kaime (Žemaičių Kalvarijos sen.). Jaunystėje gyveno Žemaičių Kalvarijoje.

Valančius Jurgis (1908 – apie 1981)

Talkino „Saulutės” draugijai. Rašė knygą apie Plungę (yra rankraštis). 

Politinis kalinys.

Gimė Jazdauskiškių kaime. Palaidotas Alsėdžiuose.

Valančius Grigas (1906 09 08 – 1978 05 11)
Ekonomikos mokslų daktaras.
Gimė ir užaugo Jazdauskiškių kaime (Alsėdžių sen.).
(LE)

Valančius Motiejus (1801 02 28 – 1875 05 29)

Žemaičių vyskupas. Rašytojas, švietėjas.

Mokėsi Žemaičių Kalvarijos mokykloje.

(LRS)


Valančius Virginijus ( g. 1963 06 12)

Teisininkas, teisėjas, MRU profesorius, buvęs Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo vadovas.

Gimė Plungėje. 

Valančiūtė Asta
Biologė, Mokslų daktarė, mokslininkė dirbanti Edinburge UK (Jungtinės karalystės) vėžio tyrimo centre. Tapytoja (mėgėja).

Gimė ir gyveno Plateliuose.
 

Valatka Vitas (1927 01 26 – 1977 08 23)
Archeologas, muziejininkas.
Gimė Keturakių kaime (Žlibinų sen.).
(TLE)

Valiūnas Silvestras Teofilis (1789 08 11(krikšto data) – 1831 05 19/31)
Poetas.
Parašė satyrinę Poemą “Plungės – Telšių kontubernija”.

Vardys (Žvirgždys) Vytautas Stasys (1924 09 02 – 1993)
Politinių mokslų teoretikas, profesorius. 1945 – 1949 m. Tiubingeno universitete studijavo filosofiją ir literatūrą. Nuo 1949 m. gyveno JAV. 1958 m. Viskonsino universitete suteiktas politinių mokslų daktaro laipsnis.
Gimė Beržoro kaime (Platelių sen.).
(LE)


Varkalys Jonas (g. 1950 08 28)

Inžinierius hidrotechnikas. LR Seimo narys nuo 2016 m.

Gyvena Plungėje.

Varkalis Kazimieras (g. 1928 01 01 – ?)

Biologijos mokslų daktaras.

Gimė Kepurėnų km. (Paukštakių sen.).

Varnelis Kazimieras (1871 – 1845)
Liaudies menininkas, skulptorius, Dievdirbys.
Gyveno Alsėdžiuose (dailininko Kazio Varnelio tėvas).
(LE)

Varnelis Kazys (1917 02 25 – 2010 10 29)

Dailininkas, tapytojas. Gyveno Čikagoje (JAV).

Gimė ir užaugo Alsėdžiuose. Po nepriklausomėbės paskelbimo surįžo į Lietuvą, apsigyveno ir mirė Vilniuje. Turėjo K. Varnelio namų muziejų.

(TLE ir I)


Varpiotas Edmundas (g. 1953 06 19)

KMUK valdymo tarnybos direktorius, gydytojas urologas. Tarptautinės chirurgų kolegijos narys.

Gimė ir užaugo Plungėje.

(KYK, 2009)

Vaškys Antanas (g. 1964)

Tautodailininkas, drožėjas, akmentašys, restauratorius.

Gimė Didvyčių kaime. Baigė Plungės 3-ąją vidurinę mokyklą. Dirbo Plungės liaudies kūrybos gaminių įmonėje etalonų kūrėju. Gyvena, turi sodybą Nacionalinio Žemaitijos parko Plokštinės miške.

Vengalis Bonifacas (g. 1951)

Fizikas, gamtos mokslų daktaras (1980 m. VU),  docentas (2000 m. VGTU), pedagogas, Vilniaus žemaičių kultūros draugijos narys, fotografas.

Gimė Plungėje. Mokėsi Plungės 1-ojoje vidurinėje mokykloje.

(I)


Venslauskis Kazimieras (1880 02 27 – 1940 02 24)

Advokatas, visuomenės veikėjas, vienas Lietuvos socialdemokratų partijos vadas.

Gimė Juodeikių kaime (Nausodžio sen.).

(TLE)


Venslovskiai Antanas ir Stasys

1963 m. sukilimo dalyviai ir vadai.

Buvę Gegrėnų dvaro savininkai.

Vičius Juozas (g. 1955 04 29)

VŠĮ Švėkšnos psichiatrijos ligoninės vyriausiasis gydytojas, Rytų Europos egzsistencinės terapijos asociacijos, LPA, Gydytojų vadovų sąjungos narys.

Gimė Vieštovėnų kaime (Nausodžio sen.). 1962 – 1970 m. mokėsi Vieštovėnų aštuonmetėje mokykloje, 1970 – 1973 m. – Kulių vidurinėje mokykloje.  

(KYK, 2007)

Vildžiūnas Alfonsas (g. 1955 02 16)

Klaipėdos muzikos centro mišraus choro „Aukuras“, Plungės kultūros centro kamerinio choro vadovas.

(KYK, 2007)


Viliušis Jonas (1896 05 21 – 1988 01 20)

Visuomenės veikėjas. 1936 – 1940 m. LR Seimo narys. 1938 – 1940 m. buvo Miškų departamento inspektorius; žurnalo „Mūsų girios“ vyriausiasis redaktorius. 1936 09 01 apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu. Po karo pasitraukė į Vakarus. Apsigyveno Kanadoje.

1932 11 01 – 1937 12 22 m. dirbo Plungės miškų urėdu. Jo rūpesčiu buvo pastatytas Plungės urėdijos pastatas (dabar ten Vaikų biblioteka).

(Žemaičių saulutė. 2005, gruod. 23)


Vingis Adomas (1917 – 1980)

Grafikas, tapytojas. Gyveno ir mirė Australijoje, Melburne.

Gimė Žemaičių Kalvarijoje.

Vinteleris Emilis (1878 11 25 – 1972)

Gydytojas, anatomas, patalogas ir poetas. 1904–09 Charkovo medicinos universiteto prorektorius. 1909–22 dėstė Sankt Peterburgo ir Samaros universitetuose, 1923–41 – Vytauto Didžiojo universitete (iki 1930); profesorius (1923). Vienas pirmųjų Lietuvoje pradėjo tirti reumatologijos problemas. Su kitais Kaune įkūrė Draugiją kovai su reumatu (1934). Paskelbė mokslinių straipsnių apie kepenų cirozę, vėžį. Parašė knygą Apie vėžio ligą (1938). 1941 pasitraukė į Vokietiją. E. Molio slapyvardžiu vokiečių kalba parašė eilėraščių apie Lietuvą.

Gimė ir užaugo Šateikiuose.

(LE)


Virbickas Robertas (1932 06 01 – 2017 11 12)

KPI dėstė ichtiologiją. Atgavus nepriklausomybę, paskirtas Lietuvos ambasadoriaus (E. Bičkausko) pavaduotoju. Taip pat buvo Maskvos lietuvių bendrijos pirmininku.

Vidurinę mokyklą baigė Plungėje.

Vyšniauskas Petras (g. 1957 06 11)

Džiazo muzikantas, saksofonistas, klarnetistas, LMTA Instrumentinės ir chorinės muzikos fakulteto Džiazo katedros profesorius, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordino kavalierius.

Gimė ir užaugo Plungėje. Mokėsi Plungės muzikos mokykloje. Plungės miesto garbės pilietis 9nuo 2005).

(I)


Virkšas Zigmas (1946 02 04 – 2001)

Klaipėdos konservatorijos dėstytojas, kompozitorius.

Gimė Žernių kaime (Žemaičių Kalvarijos sen.), mokėsi Žemaičių Kalvarijos vidurinėje mokykloje.

Vitkauskienė Irena ( ?? – mirė 2022 02 17)

Žurnalistė.

Keletą metų gyveno Plungėje. Dirbo rajono laikraštyje „Žemaitis“. Viena iš aktyviausių kultūros draugijos „Saulutė“ narių bei „Žemaičių saulutės“ laikraščio korespondentų. Aktyvi sąjūdietė.

Vitkevičius Pranciškus (1877 10 09 – 1941 06 25)

Kunigas, tikėjimo gynėjas, kankinys.
Gimė Kleipščių kaime (Nausodžio sen.).

(I)

Voina Stanislovas Kazimieras (XVIII amžius).
Plungės miesto valdytojas.

Voldemaras Augustinas (1883 04 16 – 1942 12 16)
Buvęs Lietuvos vyriausybės vadovas, istorikas, publicistas.

1929 – 1930 m. buvo ištremtas į Platelius.

Zabitis Petras (g. 1947)
Pedagogas, rašytojas. Išleido 2 knygas „Kelionė pas daktarą ir „Laimingas muzikantas“. Raseinių rajone įkūrė neregių literatų klubą.
Gimė Plokštinės kaime (Platelių sen.).

Zaborskis Apolinaras (g. 1947 01 19)

Habilituotas biomedicinos ir technologijos mokslų daktaras, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos visuomenės sveikatos fakulteto Profilaktinės medicinos katedros profesorius.

Gimė Šateikiuose.

Zaniauskaitė Petronėlė (1910 06 13-1986 03 29)
Dainininkė.
Gimė Medsėdžių kaime (Platelių sen.).

Zubovas Platonas (1767 11 15 – 1822 04 07)

Rusijos grafas, kunigaikštis.
1806 – 1822 m. buvo Plungės valdų šeimininkas.

Žaliūnas Remigijus (g. 1961 07 02)

Habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, akademikas, profesorius, gydytojas kardiologas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Kardiologijos klinikos profesorius, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės viešosios įstaigos Kauno klinikų Kardiologijos klinikos vadovas, Kauno krašto kardiologų draugijos valdybos pirmininkas, Lietuvos gydytojų teniso sąjungos prezidentas.

Gimė Alsėdžiuose. 1968 – 1971 m. mokėsi Alsėdžių vidurinėje, 1971 – 1979 m. – Plungės 4-ojoje vidurinėje mokykloje. Plungės miesto garbės pilietis (nuo 2021).

Žebrauskas Algirdas (g. 1955 01 05)
Architektas, profesorius. Telšių rajono savivaldybės architektūros skyriaus vedėjas. Lietuvos architektų sąjungos, Žemaičių kultūros draugijos prezidiumo narys. Nacionalinės premijos laureatas (1994).

1962 – 1973 m. mokėsi Šateikių vidurinėje mokykloje.

(KYK, 2007)

 

Žeimys Žeimavičius Adomas (apie 1855 – 1909 12 30)

Spaudos bendradarbis, publicistas.

Gimė Kantaučių apylinkėse.

(LRS)


Žemaitė (Julija Beniuševičiūtė) (1845 06 04 – 1921 12 07)
Rašytoja.
Gimė Bukantėje (Šateikių sen.). Tuokėsi Plungės bažnyčioje. 
(TLE)

Žiedelis A. (g. 1934 01 12)

Geologinės mineralogijos mokslų daktaras.

Gimė Vieštovėnų kaime (Nausodžio sen.).

(MLTE)


Žilevičius Juozas (1891 03 28 – 1985 08 05)
Kompozitorius, muzikologas.
1904-1915 m. gyveno Plungėje. 1908-1914 m. vargoninkavo Plungėje.
Gimė Jėrubaičių kaime (Žlibinų sen.).
(TLE)

Žiobakienė-Katunskytė Genovaitė (g. 1945 05 14) 

Plungiškių draugijos viceprezidentė. Buvo Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos direktorė. Plungės miesto garbės pilietė (nuo 2012).

(KYK, 2007)