2021 m. I ketvirtis 2020 m. III ketvirtis

2020 m. II ketvirtis

2020 m. I ketvirtis

2019 m.

2019 m. III ketvirtis 


2019 m. II ketvirtis 


2019 m. I ketvirtis 


2018 m.

2018 m. III ketvirtis 

2018 m. II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita


2018 m. I ketvirtis

2017 m.2016 m.